Walne Zebranie Stowarzyszenia Nasz Gdańsk

Zebranie Stowarzyszenia 29_09_ glosowanie _prezydium Fot_J_Wikowski IMG_728329 września br. w Sali Inżynierów w Domu Technika w Gdańsku odbyło się doroczne Walne Zebranie Stowarzyszenia Nasz Gdańsk.

W programie zebrania było przede wszystkim sprawozdanie władz Stowarzyszenia z działalności w minionym roku oraz dyskusja na temat planu na kolejny rok. Był także urodzinowy tort dla prof. Andrzeja Januszajtisa…

W Zebraniu, którym przewodniczył Waldemar Kowalski uczestniczyli Członkowie Stowarzyszenia.

Zebranie Stowarzyszenia 29_09_ Waldemar_Kowlski -przewodniczacy zebrania Fot_J_Wikowski IMG_7303W Prezydium zasiedli wiceprezesi: Ireneusz Lipecki oraz Bogdan Sedler. Przebieg zebrania protokołował Sekretarz Zarządu Jędrzej Lesiński, a na sali obecni byli także pozostali Członkowie Zarządu: Małgorzata Cieśniewska oraz Maciej Multaniak. W łączności ze zgromadzonymi podczas zebrania (techniką elektroniczną) był także prezes Stowarzyszenia prof. Andrzej Januszajtis, który w krótkim wystąpieniu podziękował za aktywność Członków Stowarzyszenia w działaniu w trudnym okresie pandemii (zachęcił przy okazji do szczepienia antycovidowego). Prof. Januszajtis obchodził właśnie 94. urodziny, firma Grzegorza Pellowskiego, wybitnego piekarza i aktywnego działacza społecznego przygotowała okolicznościowy tort, a zgromadzeni życząc zdrowia, zaśpiewali Prezesowi „Sto i więcej lat…”.

Sprawozdanie

Przygotowane przez Prezesa sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia w miniony roku przedstawił wiceprezes Ireneusz Lipecki (rozwijając niektóre wątki).

Zebranie Stowarzyszenia 29_09_ wiceprezesi Stowarzyszenia i tort urodzinowy Fot_J_Wikowski IMG_7186

Prezes przywołał niektóre istotne wydarzenia z inicjatywy lub z udziałem przedstawicieli Stowarzyszenia w 2021 r., m.in. otrzymanie cennego albumu „Teki Gdańska Ignacego Klukowskiego, ukazanie się książki „W gdańsku i szerokim świecie” i przyznanie dyplomu w Kościerzynie (autor A. Januszajtis), złożenie kwiatów pod pomnikiem Inki Siedzikowny, udział w II Festynie Napoleońskim w Kamieńcu i wkopaniu kamienia węgielnego pod Muzeum Napoleońskie, konferencja poświęcona św. Ignacemu Loyoli w Starych Szkotach, odsłonicie tablicy pamiątkowej w Gdańsku (ul. Marszałka Focha) – miejscu zamieszkania sp. Zbigniewa Jujki – wybitnego grafika, satyryka, autora satyrycznego „Dzienniczka” w „Dzienniku Bałtyckim”, 14. Ogólnopolski Konkurs Skrzypcowy pamięci tragicznie zmarłej Aleksandry Januszajtis.

W sprawozdaniu wspomniano i przywołano osoby związane ze Stowarzyszeniem – zmarłe w miniony roku: Andrzeja Furmagę, Jacka Starościaka, Ryszarda Jaśniewicza. Na zawsze pozostanie w naszej pamięci także śp. Wacław Janocki (zmarły w styczniu 2022 r., członek władz Stowarzyszenie w poprzedniej kadencji, inicjator i organizator „Kącika literackiego”).

We wrześniu 2021 r. roku odbyło się Walne Zabranie Stowarzyszenia, które wybrało nowy Zarząd. (Dla informacji, z uwagi na rezygnację z funkcji Członka Zarządu Tadeusza Godlewskiego, zgodnie ze Statutem nowym członkiem Zarządu został Maciej Multaniak).

– W minionej kadencji Zarządu Stowarzyszenie, mimo ograniczeń wywołanych pandemią nie straciło podstaw rozwoju – stwierdził prof. Januszajtis. Podkreślił, że „wobec osłabienia bezpośrednich kontaktów szczególnie ważne było regularne wydawanie miesięcznika „Nasz Gdańsk”. W czasie lock-downu członkowie Stowarzyszenia wspomagali pomoc w zaopatrzeniu seniorów. Zabiegaliśmy o godne upamiętnienie miejsc, wydarzeń i postaci w dziejach Gdańska, m.in. Józefa Wybickiego. – Nie zatraciliśmy wartości leżących u podstaw naszego działania, których nadrzędnym celem jest integracja społeczności – stwierdził Prezes Stowarzyszenia. – Nadal cieszymy się wyrobiona marką w mieście?

Prezes podziękował wszystkim (w pierwszy rzędzie kolegom i koleżankom z Zarządu, szczególnie Pani Skarbnik Annie Kuziemskiej, Komisji Rewizyjnej) za aktywność i zaangażowanie. Zaapelował o pełne zaszczepienie się przeciwko śmiertelnemu wirusowi. Serdecznie podziękował członkom wspierającym Stowarzyszenie, sponsorom i przyjaciołom.

Referując Sprawozdanie Zarządu wiceprezes Ireneusz Lipecki niektóre tematy rozwinął, a także dodał kilka spraw, które zostały kontynuowane lub podjęte w bieżącej działalności, m.in. kontynuacji organizacji uroczystości z wyróżnieniem przez Stowarzyszenie Nasz Gdańsk medalem i tytułem „Zasłużona w Historii Miasta Gdańska” (we wrześniu br. prof. Elżbieta Grot – Kustosz Muzeum Stutthof w Sztutowie została wyróżniona, uroczystość, w ramach cyklu spotkań zainicjowanych przez Stowarzyszenie Nasz Gdańsk, zorganizowało Stowarzyszenie wraz z Muzeum Gdańska, pod patronatem Prezydent Miasta Gdańska), nawiązanie współpracy z VII LO w Gdańsku (klasą medialno-lingwistyczną i kołem dziennikarskim pod opieką nauczycielki Marioli Rautenberg) – zaczątku Warsztatów dziennikarskich (planowanego przedsięwzięcia we współpracy z gdańskim Stowarzyszeniem Dziennikarzy Polskich).

Finanse

Następnie Sprawozdanie finansowe za 2021 r. przedstawiła Skarbnik Anna Kuziemska.

Zebranie Stowarzyszenia 29_09_ Anna Kuziemska Fot_J_Wikowski sm IMG_7269Z przekazanych informacji wynika, że księgowość jest prowadzona prawidłowo, a sytuacja finansowa Stowarzyszenia jest stabilna (przychody, na poziomie 68 tys. zł, mają swoje źródła ze składek, darowizn, wpłat reklamowo-sponsorskich oraz dofinansowania – m. in. Wydawnictwa Miesięcznika „Nasz Gdańsk”). Gospodarka finansowa jest prowadzona prawidłowo, a wydatki są racjonalne i oszczędne. Największą pozycję kosztową jest wydawanie miesięcznika – rzędu 38 tys. zł (druk, papier, redaktor wydań). Na prowadzenie Portalu w miniony roku wydano kwotę zaledwie ok. 120 zł. (Portal jest dotychczas redagowany i zabezpieczany technicznie bezkosztowo, wolontariatowo – tak jak bezkosztowy jest hosting i bezpłatne jest użyczenie platformy internetowej). Udało się także ograniczyć koszty utrzymania biura oraz wydatki związane z eksploatacją siedziby Stowarzyszenia.

Sprawozdania przedstawili także: przewodniczący Komisji Rewizyjnej Józef Kubicki oraz Sądu Koleżeńskiego Sławomir Łabsz (do Sądu nie wpłynął żaden wniosek o rozpatrzenie sporu).

Zebranie Stowarzyszenia 29_09_ Komisja Rewizyjna Jozef Kubicki Fot_J_Wikowski IMG_7273

Komisja Rewizyjna stwierdziła, że dokumentacja finansowa stowarzyszenie jest prowadzona starannie i przejrzyście. Nie stwierdzono nieprawidłowości w dokumentacji księgowej. Komisja zwróciła uwagę na nieprawidłowości w prowadzeniu Dziennika podawczego poczty (co uniemożliwia sprawdzenie kompletności obiegu korespondencji przychodzącej i wychodzącej).

Zebranie Stowarzyszenia 29_09_ Slawomir Labsz_ Fot_J_Wikowski IMG_7276

Głosowania

Sprawozdanie Zarządu zostało przyjęte przez zgromadzonych Członków Stowarzyszenia większością głosów (42 – „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym”).

Natomiast w kolejny głosowaniu Sprawozdanie finansowe Skarbnika Anny Kuziemskiej zostało przyjęte przez zgromadzonych Członków Stowarzyszenia jednogłośnie.

Zebranie Stowarzyszenia 29_09_ sala obrad glosowanie Fot_J_Wikowski IMG_7288

Zebranie Stowarzyszenia 29_09_ sala obrad - glosowanie Fot_J_Wikowski IMG_7285

Dyskusja

Zgodnie z przyjętym przez zgromadzonych wnioskiem Zbigniewa Sochy (członka założyciel Stowarzyszenia) o uzupełnienie programu obrad o przedstawienie informacji na temat działań (inicjatyw, przedsięwzięć, pomysłów) realizowanych w minionym roku przez poszczególnych Członków Zarządu (oprócz Prezesa i Skarbnika) odbyła się dyskusja na wskazane tematy. Zbigniew Socha swój wniosek uzasadnił stwierdzeniem, że „po roku od powołania Zarządu nie stworzono planu prazy Zarządu, pomimo zobligowania Zarządu do posiadania takiego dokumentu przez Walne Zebranie Stowarzyszenia w dniu 29.09.2021 r.” a także, że „są powoływane osoby na stanowiska funkcyjne Stowarzyszenia w sposób łamiący Statut (…)”. W uzasadnieniu jest także mowa o „częściowej utracie kontaktu z członkami Stowarzyszenia” („po 25 latach spotkań Zarządu 4 razy w miesiącu, Zarząd przeszedł na system 1-krotnego zebrania Zarządu w miesiącu”.

Zebranie Stowarzyszenia 29_09_ Wniosek Z_Sochy Fot_J_Wikowski IMG_7322

Przedstawiony temat był przedmiotem burzliwej, lecz prowadzonej w przyjaznej atmosferze, dyskusji, w której głos zabrali: Ireneusz Lipecki, Zbigniew Socha, Maciej Multaniak, Jerzy Kortas, Bogdan Sedler oraz Waldemar Kowalski.

 

Zebranie Stowarzyszenia 29_09_ Zbigniew Socha_ Fot_J_Wikowski IMG_7331Zebranie Stowarzyszenia 29_09_ sala obrad glos zabiera p Multaniak Fot_J_WikowskiIMG_7326Zebranie Stowarzyszenia 29_09_ Komisja Rewizyjna_ Fot_J_Wikowski IMG_7328Zebranie Stowarzyszenia 29_09_ Bohdan Sedler Fot_J_Wikowski IMG_7340Podczas dyskusji dużo uwagi poświęcono sprawie konieczności przygotowania planu działania Zarządu na najbliższy okres i kolejny rok sprawozdawczy, większej transparentności w działaniu i podejmowaniu decyzji, zwiększenia aktywności w okresie zniesionych już ograniczeń epidemicznych w organizacji spotkań (za rok odbędzie się bowiem Zebranie sprawozdawczo-wyborcze). Omawiano także tematy dotyczące m.in.:

  • nowych przedsięwzięć aktywujących środowiska skupione w Stowarzyszeniu, w tym młodzież,
  • kontynuacji uroczystości z wyróżnieniem przez Stowarzyszenie Nasz Gdańsk medalem i tytułem „Zasłużona w Historii Miasta Gdańska”,
  • prowadzenia i rozwoju mediów Stowarzyszenia (Miesięcznika Nasz Gdańsk oraz Portalu nasz.gdansk.pl) – pozyskiwanie nowych Autorów oraz środków finansowych na rozwój wydań papierowych oraz internetowych,
  • oraz prowadzenie i rozwoju klubów tematycznych: „Salon piękności słowa” – kontynuacja „Kącika literackiego” utworzonego z inicjatywy śp. Wacława Janockiego i warsztatowo prowadzonego przez śp. Ryszarda Jaśniewicza (głos zabrał Jerzy Szafirowicz) oraz „Warsztatów dziennikarskich” – dla młodzieży (m.in. na kanwie rozpoczętej owocnej już współpracy z dziennikarskim kołami szkolnymi oraz wg propozycji współpracy z gdańskim odziałem Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich),Omawiano także różne formy aktywności członków Stowarzyszenia (m.in. dokonania patrycjuszek – Anna Stawska, działalności charytatywnej, w tym w solidarności z Ukrainą – Aneta Borkowska oraz realizowane różne przedsięwzięcia prowadzące do oszczędnego gospodarowania środkami finansowymi- m.in. inicjatywa Macieja Multaniaka dotycząca „opłaty wspólnotowej”.

Zebranie Stowarzyszenia 29_09_ Jerzy Szafirowicz _Fot_J_Wikowski IMG_7336Zebranie Stowarzyszenia 29_09_ Anna Stawska Fot_J_WikowskiIMG_7350Członek Zarządu, Maciej Multaniak złożył wniosek o przygotowanie przez Zarząd na kolejny zjazd poprawek do Statutu (dotyczących majątku Stowarzyszenia nieruchomości, ruchomości i funduszy – § 41, pkt 1).

Podczas Zebrania poinformowano o przyjęciu  nowych Członków Stowarzyszenia Nasz Gdańsk. Legitymację otrzymał inż. Krzysztof Kopcia.Zebranie Stowarzyszenia 29_09_ Krzysztof Hopcia Fot_J_Wikowski IMG_7245

Na tym przewodniczący Walnego Zebrania Waldemar Kowalski zakończył obrady.

Gdańsk, 29.09.2022 r.

Tekst i zdjęcia: Janusz Wikowski

ZOBACZ FOTOREPORTAŻ Z WALNEGO ZEBRANIA. Fot. JANUSZ WIKOWSKI

FOTORELACJA: Walne Zebranie Stowarzyszenia Nasz Gdańsk

Zebranie Stowarzyszenia 29_09_ sala obrad Fot_J_Wikowski IMG_7205Fotoreportaż z Walnego Zebrania Stowarzyszenia Nasz Gdańsk, które odbyło się 29 września z sali Domu Technika w Gdańsku.

Zdjęcia: Janusz Wikowski (portal nasz.gdansk.pl)

Walne Zebranie Stowarzyszenia w czwartek w Domu Technika

Nasz Gdańsk Walne Zebranie 28_09_2021 fot_Janusz Wikowski IMG_0044

Prezydium poprzedniego Walnego Zebrania. Fot. Janusz Wikowski

Doroczne Walne Zebranie Stowarzyszenia Nasz Gdańsk odbędzie się w czwartek, 29 września w Domu Technika. Początek o godz. 16.

Nasz Gdańsk Walne Zebranie 28_09_2021 fot_Janusz Wikowski IMG_0040

Poprzednie Walne Zebranie Stowarzyszenia. Fot. Janusz Wikowski

Zebranie odbędzie się w sali Inżynierów (drugie piętro) w budynku Domu Technika w Gdańsku (ul. Rajska 6). Drugi termin Walnego Zabrania ustalono na ten sam dzień o godz. 16.30. W programie m.in. sprawozdanie z działalności w minionym roku oraz plan na kolejny rok. W Zebraniu uczestniczą Członkowie Stowarzyszenia.

 

Ksiądz kardynał Fernando Filoni Człowiekiem Pojednania i Pokoju

NG VIII 2022 do netu-1-page-013 kadrWyróżnienie „Człowieka Pojednania i Pokoju”, przyznawane od 1912 r., otrzymał Ksiądz kardynał Fernando Filoni. Tytuł ten otrzymują osoby łączące swoim dzianiem różne środowiska, religie i wyznania w wymiarze lokalnym lub międzynarodowym. W uroczystości w Kościele św. Mikołaja i w Oratorium domu Pojednania w Łegowie wzięli udział przedstawiciele Stowarzyszenia „Nasz Gdańsk”.

NG VIII 2022 do netu-1-page-013 b NG VIII 2022 do netu-1-page-014 c

Relacja z tej uroczystości wiceprezesa Stowarzyszenia, Ireneusza Lipeckiego, ukazała się w Miesięczniku Nasz Gdańsk.

 

NG VIII 2022 do netu-1-page-011

 

NG VIII 2022 do netu-1-page-013 a

NG VIII 2022 do netu-1-page-014 a

 

Dla miłośników epoki napoleońskiej. Festyn w Kamieńcu odwołany. Batalia w Będominie

kAMINIEC KADR 2 IMG_6736

Zaplanowany na 20 sierpnia 2022 r. festyn „Napoleon w Kamieńcu” nie odbędzie się.

Cieszą się wielkim zainteresowaniem miłośników epoki napoleońskiej, impreza – rekonstrukcja walk oraz festyn – w tym roku została odwołana. Jednocześnie jest zaproszenie w tym dniu, 20 sierpnia do Będomina, do dworku rodzinnego Józefa Wybickiego, gdzie będzie okazję zobaczyć „batalię napoleońską”  (godz. 10.30).

Scan 9 Aug 2022 at 14.55 IMG_6736

Prof. Grot odznaczona przez Stowarzyszenie Nasz Gdańsk

Uroczystość prof. E_Grot Fot_J.Wikowski bb IMG_3345 kadr

Uroczystość prof. E_Grot Fot_J.Wikowski 4 IMG_3371

Uroczystość prof. E_Grot Fot_J.Wikowski 1c IMG_3189 Uroczystość prof. E_Grot Fot_J.Wikowski 2 IMG_3367 Uroczystość prof. E_Grot Fot_J.Wikowski a1 IMG_3379 Uroczystość prof. E_Grot Fot_J.Wikowski aa IMG_3340 Uroczystość prof. E_Grot Fot_J.Wikowski bb IMG_3345 Uroczystość prof. E_Grot Fot_J.Wikowski bbb IMG_3344 Uroczystość prof. E_Grot Fot_J.Wikowski IMG_3375 Uroczystość prof. E_Grot Fot_J.Wikowski l IMG_3336Prof. Elżbieta Grot – Kustosz Muzeum Stutthof w Sztutowie została wyróżniona przez Stowarzyszenie Nasz Gdańsk medalem i tytułem „Zasłużona w Historii Miasta Gdańska”

Uroczystość, w ramach cyklu spotkań zainicjowanych przez Stowarzyszenie Nasz Gdańsk, zorganizowało Stowarzyszenie wraz z Muzeum Gdańska, pod patronatem Prezydent Miasta Gdańska.

Uroczystość rozpoczęła się przed Dworem Artusa, koncertem carillonowym w wykonaniu Wojciecha Laudera (godz. 12), a następnie wykonano wspólne, pamiątkowe zdjęcie.

Główna uroczystość odbyła się w Wielkiej Sali Wety Ratusza Głównego Miasta.

Uroczystość prowadził Stanisław Sikora, prezes Oddziału PTTK w Gdańsku.

Uroczystość prof. E_Grot Fot_J.Wikowski 20 IMG_3440

Gości powitał dyrektor Muzeum Gdańska, prof.Waldemar Ossowski.

Laudację wygłosił dr Janusz Marszalec, odczytał także list skierowany do Prof. Elżbiety Grot przez Prezydent Miasta Gdańska, Aleksandrę Dulkiewicz.

  • Elżbieta Grot zapisała swoją kartę historii pisząc dzieje wojny, upamiętniając jej ofiary – powiedział dr Janusz Marszalec. – Jest historykiem, który nie zamyka się w swoim gabinecie, lecz zawsze jest blisko ludzi i ich problemów. Pisze historię ludzką, nie tracąc nic na skrupulatności i uczciwości badawczej. Ta ludzka perspektywa, wrażliwość i empatia są cechami rozpoznawczymi pracy naszej Nagrodzonej.
  • Była bliskim i czułym rozmówcą więźniów Stutthofu i innych ofiar wojny. Słuchała ich, pozwalała im wyrzucić z siebie to, co przez wiele lat skrywali. I nigdy w tym czasie nie wychodziła z roli historyka, o czym świadczą jej publikacje. Była twarda (bo taka musiała być), ale dawała im poczucie bezpieczeństwa. Brała na siebie wiele obciążeń i traum, a potem odprowadzała na cmentarze swoich rozmówców, którzy w międzyczasie stawali się jej bliscy, jak rodzina czy przyjaciele.
  • Jako historyk i człowiek ma więc słuch absolutny. To naprawdę nie jest częste zjawisko w środowisku badaczy.
  • Nagroda Zasłużony dla Historii Miasta Gdańska jest tylko cząstką wdzięczności, jaka należy się Elżbiecie.
  • Wierzymy, że 42 lata ratowania pamięci to nie wszystko, co dała z siebie. Czekamy na dalsze książki, spotkania i rozmowy.
Uroczystość prof. E_Grot Fot_J.Wikowski 15 IMG_3306

Laudację wygłosił dr Janusz Marszalec, Fot. Janusz Wikowski

Prezes Stowarzyszenia Nasz Gdańsk, prof. Andrzej Januszajtis w swoim wystąpieniu przypomniał historię przyznawania przez Stowarzyszenie tego zaszczytnego wyróżnienia – „Zasłużony w Historii Miasta Gdańska”.

Uroczystość prof. E_Grot Fot_J.Wikowski 16 IMG_3310

Prezes Stowarzyszenia Nasz Gdańsk, prof. Andrzej Januszajtis. Fot. Janusz Wikowski

Prezes Towarzystwa Przyjaciół Gdańska, Piotr Mazurek podkreślił zaangażowanie i zasługi prof. Grot w dokumentowaniu więzionych i zamordowanych w II wojnie światowej Gdańszczan.

Prezes Stowarzyszenia Nasz Gdańsk, prof. Andrzej Januszajtis, wiceprezes Ireneusz Lipecki oraz Skarbik Anna Kuziemska wręczyli prof. Elżbiecie Grot dyplom oraz medal „Zasłużona w Historii Miasta Gdańska”.

Uroczystość prof. E_Grot Fot_J.Wikowski aa IMG_3340Uroczystość prof. E_Grot Fot_J.Wikowski 4 IMG_3371

Gratulacje złożył wicemarszałek województwa pomorskiego Wisław Buczkowski oraz dr Marcin Owsiński (wraz z liczną delegacją) z Muzeum Stutthof.

Uroczystość prof. E_Grot Fot_J.Wikowski m IMG_3399

Uroczystość prof. E_Grot Fot_J.Wikowski 46 IMG_3551

Uroczystość uświetnił koncert w wykonaniu uczennic Szkoły Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Gdańsku pod opieką prof. Małgorzaty Skorupy: Karoliny Kustowskiej i Hanny  Pozorskiej (nb.prawnuczki Franciszka Pozorskiego, pracownika PKP, więźnia obozu koncentracyjnego Stutthof nr 33192, Ofiary Marszu Śmierci więźniów niemieckiego obozu koncentracyjnego Stutthof, zm. 22.02.1945 r.).

Uroczystość prof. E_Grot Fot_J.Wikowski 24 IMG_3466

Prof. Elżbieta Grot  w swoim wystąpieniu powiedziała:

Prestiżowy Tytuł Zasłużony w Historii Miasta Gdańska ma dla mnie szczególne znaczenie, ponieważ historia była moim ulubionym przedmiotem. Tytuł ten świadczy o słusznym wyborze przedmiotu studiów.

Serdecznie podziękowała wszystkim inicjatorom i organizatorom uroczystości, w szczególności Stowarzyszeniu Nasz Gdańsk, prezesowi prof. Andrzejowi Januszajtisowi, Barbarze Badowskiej – Średniawa, dyrektorom Muzeum Gdańska: profesorowi Waldemarowi Ossowskiemu i dr Januszowi Marszalcowi, Prezydent Miasta Gdańska Aleksandrze Dulkiewicz za objęcie patronatu, wicemarszałkowi województwa pomorskiego Wiesławowi Byczkowskiemu, Piotrowi Mazurkowi prezesowi Towarzystwa Przyjaciół Gdańska i dyrektorowi Muzeum Wolne Miasto Gdańsk. Strefa Historyczna oraz gościom, którzy odpowiedzieli na zaproszenie i zaszczycili swoją obecnością.

Wszyscy Państwo sprawiliście, że ten dzień jest dla mnie wyjątkowy. Jestem bardzo wzruszona – powiedziała prof. Grot.

a_ Uroczystosc prof E_Got fot _J_Wikowski IMG_3446W wygłoszonym referacie powiedziała:

O Pamięć, nie o zemstę wołają nasze cienie” – to  fragment wiersza Franciszka Fenikowskiego, będącego przesłaniem skierowanym do następnych pokoleń.

Mam nadzieję, że historia spisana na podstawie relacji więźniów i dokumentów będzie służyć następnym pokoleniom, będzie inspiracją do działań na rzecz pokoju i ostrzeżeniem przed wojną i jej następstwami.

Życzeniem wyrażanym przez tych, którzy przeżyli piekło obozów koncentracyjnych jest życie ich dzieci, wnuków i następnych pokoleń w czasach pokoju.

Całość wystąpienia. Prof. Elżbieta Grot: ten dzień jest dla mnie wyjątkowy

Uroczystość prof. E_Grot Fot_J.Wikowski 26 IMG_3479W uroczystości udział wzięli członkowie Stowarzyszenia Nasz Gdańsk, byli i obecni współpracownicy Pani Profesor, Przyjaciele, Rodzina (3 dzieci oraz wnuczek Gabryś!) oraz uczniowie szkół gdańskich (w tym reporterów ze Szkolnego Koła Dziennikarskiego VII Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Wybickiego w Gdańsku – „BIG – Bardzo Interesująca Gazeta.”, pod opieką mgr Marioli Rautenberg), przygotowującego relację z tej uroczystości).

a_ Uroczystosc prof E_Got fot _J_Wikowski IMG_3583

Uroczystość prof. E_Grot Fot_J.Wikowski 29 IMG_3571

Uroczystość prof. E_Grot Fot_J.Wikowski 7 IMG_3147

Uroczystość prof. E_Grot Fot_J.Wikowski 35 IMG_3531

Uroczystość prof. E_Grot Fot_J.Wikowski 52 IMG_3261

Uroczystość prof. E_Grot Fot_J.Wikowski 56 IMG_3290

 

(JW)

Zdjęcia: Janusz Wikowski