Walne Zebranie „Naszego Gdańska”. Sprawozdania przyjęte, uzupełnienie Komisji Rewizyjnej

WZC 5_04_2024 fot_J_Wikowski IMG_98185 kwietnia br. odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Nasz Gdańsk. Przyjęto sprawozdanie Zarządu z działalności w 2023 r. (w tym sprawozdanie finansowe). W wyborach uzupełniających do Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia wybrano Macieja Multaniaka oraz Annę Stawską.

Przed obradami wręczono legitymacje nowym członkom Stowarzyszenia.

WZC 5_04_2024 fot_J_Wikowski IMG_9844

Fot. Janusz Wikowski

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia przedstawił prezes, doc. dr inż. Andrzej Januszajtis. Natomiast Skarbnik Anna Kuziemska złożyła Sprawozdanie finansowe.

WZC 5_04_2024 fot_J_Wikowski IMG_9845

Delegaci na Walne Zebranie otrzymali List Prezesa Stowarzyszenia w którym poinformował, że Sąd Rejonowy w Gdańsku na wniosek Zarządu wpisał 13 lutego 2024 r. do Krajowego Rejestru Sądowego zmiany personalne we władzach Stowarzyszenia Nasz Gdańsk (skład Zarządu oraz Przewodniczący Komisji Rewizyjnej) dokonane przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w dniu 10.10.2023 r.

Z uwagi na pismo jednego z członków Stowarzyszenia (tytułującym się bez uprawnienia przewodniczącym Komisji Rewizyjnej SNG) skierowane do Sądu Rejonowego z wnioskiem o wstrzymanie uaktualnienia danych Stowarzyszenia w KRS oraz pismo innego członka SNG skierowane do Sądu procedura uaktualnienia składu władz wybranych prawomocnie przez Walne Zebranie wydłużyła się.

W procedurze wyjaśniającej  Zarząd przedstawił Sądowi dodatkowe dokumenty dotyczące prawidłowości głosowań podczas WZC 10.10.2023 r. oraz legalność wyborów nowych władz na kadencję 2023-2025, wnosząc o uznanie prawidłowo zgłoszonego wniosku o uaktualnienie zapisów w KRS umożliwiających dalsze działanie Stowarzyszenia.

– Mimo tych utrudnień Zarząd działał – stwierdził Prezes Stowarzyszenia. -Zebrania wyznaczone na pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca odbywały się regularnie. Co miesiąc ukazywał się nowy numer naszego miesięcznika. Kontynuowane są powstałe z naszej inicjatywy cykle comiesięcznych wykładów A. Januszajtisa w Ratuszu Staromiejskim (NCK). Przygotowano zebranie Noworoczne na 18 stycznia 2024 r. Opracowano zrąb programu Święta ulicy Św. Ducha, planowanego na Zielone Świątki i wstępny program Jubileuszu 30-lecia naszego Stowarzyszenia w czerwcu 2024 r. Wysunięto szereg pomysłów na pozyskiwanie z różnych źródeł pieniędzy, których zawsze i wszędzie jest za mało. Z inicjatywy p. wiceprezesa Sikory powstał plan cyklu wycieczek integracyjnych. Nasze Panie Patrycjuszki uświetniały i ubarwiały różne uroczystości, m.in. koncert laureatów XV Ogólnopolskiego Konkursu Młodych Skrzypków Pamięci Aleksandry Januszajtis w dniu 25 listopada. Zapisują się nowi członkowie. Nasz Gdańsk żyje, cieszymy się sympatią i szacunkiem!

– Co dalej? – rozważał w swoim wystąpieniu Prezes Januszajtis. – Mamy do wyboru: czy marnować czas i energię na napiętnowane już przez Adama Mickiewicza „spóźnione żale i potępieńcze swary”, czy zgodnie, albo przynajmniej bez przeszkadzania sobie nawzajem, realizować nasz program, w tym także trudne i ważne zadania, wytyczone na ostatnich Walnych Zebraniach?

Gorąco apeluję o wyzbycie się wzajemnych animozji i zakończenie sporów, które szkodzą nam wszystkim. Tylko w ten sposób można szybko dojść do przeżywania wspólnej radości z wypracowanych sukcesów. Negatywne emocje nikomu nie służą.

Sprawozdania przedstawił przewodniczący Sądu Koleżeńskiego – Sławomir Łabsz oraz Janusz Wikowski – zarejestrowany w KRS jako przewodniczący organu nadzorczego Stowarzyszenia.

– Należy stwierdzić, że prawomocnie wybrany podczas WZC 10.10.2023 r. Zarząd został wpisany bez zastrzeżeń do KRS i działa legalnie, zgodnie ze Statutem i innymi przepisami dotyczącymi finansów i prawa – powiedział przewodniczący organu nadzorczego Stowarzyszenia, Janusz Wikowski.

– Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia przedstawione przez Prezesa, Pana Prof. Andrzeja Januszajtisa jest klarowne – wskazuje na aktywność i przedsięwzięcia służące realizacji naszych statutowych zadań. Mimo różnych utrudnień Zarząd działa sprawnie i skutecznie, a „Nasz Gdańsk” – jak podkreślił Pan Prezes – cieszy się sympatią oraz szacunkiem i apeluje, że warto włączyć się do działania, albo przynajmniej nie przeszkadzać sobie nawzajem…

– Sytuacja Stowarzyszenia jest korzystna pod względem finansowym – stwierdził przewodniczący Komisji Rewizyjnej. – Księgowość jest prowadzona prawidłowo. Nie ma zadłużeń, jest zachowana płynność finansowa, Stowarzyszenie jest – mimo trudności z pozyskiwaniem środków zewnętrznych – w niezłej kondycji.

Zdobycie większych przychodów z wydawnictw umożliwi wygospodarowanie środków na inne koszty działalności statutowej. Na uwagę zasługują wpływy związane z wydawaniem książek.

Komisja Rewizyjna nie otrzymała od Zarządu informacji o działalności Stowarzyszenia w terenie (w tym o przepływach finansowych). Wskazano jedynie, że w Statucie Stowarzyszenie nie ma zapisów dotyczących powoływania i działania terenowych jednostek organizacyjnych.

Działalność Skarbnika, Anny Kuziemskiej zasługuje na uznanie i podziękowanie – za skrupulatność, optymalne gospodarowanie i oszczędne wydatki oraz finalny wynik finansowy – na plusie!.

– Podziękowania należą się darczyńcom, osobom pozyskującym przychody, a także członkom Stowarzyszenia realizującym wiele prac i zadań bezpłatnie (kolportaż, dekoracje, stroje, transport, publikacje, obsługa internetowa) – powiedział Janusz Wikowski.

Przedstawione sprawozdania zostały w głosowaniu przyjęte przez Walne Zebranie Członków SNG.

Podczas Walnego Zebrania  zabrał głos Ireneusz Lipecki i oświadczył, że rezygnuje z funkcji Członka Zarządu Stowarzyszenia (a także z członkostwa w SNG).

Walne Zebranie przyjęło uchwały – według propozycji zgłoszonych w przez przewodniczącego Komisji Rewizyjnej:

1. Uchwała o przyjęciu Sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia oraz Sprawozdania finansowego za 2023 r.

2. Uchwała dotycząca wyborów uzupełniających dwóch członków KR– zgodnie ze Statutem (bezwzględną większością głosów uprawnionych do głosowania) i według orzeczenia Sądu Rejonowego.

3. Powołanie Komisji Statutowej w celu znowelizowania Statutu Stowarzyszenia, w szczególności zgodnie z aktualną ustawą o stowarzyszeniach oraz z jednoznacznymi ustaleniami dotyczącymi powoływania i działania w ramach Stowarzyszenia Kół, Klubów, jednostek organizacyjnych i wydawniczych.

4. Zobligowanie Zarządu do przygotowania i konsultacji jednolitej propozycji znowelizowanego Statutu oraz niezbędnych regulaminów (w tym Regulaminu Obrad, działania Zarządu) oraz do zwołania w realnym terminie NWZ – Statutowego.

5. Zobligowanie Zarządu do systematycznej aktualizacji listy członków Stowarzyszenia (zgodnie ze Statutem) oraz do ustalenia optymalnych stawek składek członkowskich i zasad abolicji w regulowaniu zaległych składek.

Po ukonstytuowaniu się w dniu 5 kwietnia Komisja Rewizyjna działa w obecnej kadencji (do 2025 r.) w składzie:

 • Przewodniczący – Janusz Wikowski
 • Wiceprzewodniczący – Maciej Mulaniak
 • Sekretarz – Anna Stawska.

Fotorelacja z Walnego Zebrania

Sprawozdanie Zarządu – przedstawione przez Prezesa Stowarzyszenia

Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

 

Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze „Naszego Gdańska”

NASZ GDANSK - Walne zebranie czlonkow 29_06_2023 fot. Janusz Wikowski IMG_6779

Prezes Stowarzyszenia doc. Andrzej Januszajtis oraz Waldemar Kowalski – przewodniczący Zebrania. Fot. Janusz Wikowski

10 października odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Stowarzyszenia „Nasze Gdańsk”.

W Sali Inżynierów Domu Technika NOT w Gdańsku 10 października 2023 r. o godz. 17 odbędzie Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze „Naszego Gdańska”.

W porządku obrad jest przedstawienie Sprawozdania Zarządu Stowarzyszenia z działalności w mijającej kadencji, udzielenie absolutorium Zarządowi, któremu przewodniczy Prezes doc. dr inż. Andrzej Januszajtis oraz wybór władz Stowarzyszenia na kolejną kadencję.

Przedstawione będą także Sprawozdania Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego. W planie Walnego Zebranie jest dyskusja programowa na kolejną kadencję oraz podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Stowarzyszenia.

Podczas Zebrania mają być wręczone legitymacje nowym członkom Stowarzyszenia.

Pismo skierowane do Członków Stowarzyszenia.

Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia „Nasz Gdańsk”

NASZ GDANSK - Walne zebranie czlonkow 29_06_2023 fot. Janusz Wikowski IMG_3834Podczas Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia „Nasz Gdańsk”, które odbyło się 29 czerwca br. przyjęto sprawozdanie Zarządu z działalności w 2022 r. zaprezentowane przez prezesa Stowarzyszenia prof. Andrzeja Januszajtisa oraz roczny bilans finansowy, przedstawiony przez Skarbnika Annę Kuziemską. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Józef Kubicki przedstawił roczne sprawozdanie. Z uwagi na zapisy w Statucie dotyczące 2-letniej kadencji funkcjonowania władz Stowarzyszenia Zgromadzenie podjęło decyzję o zmianie w proponowanym planie Zgromadzenia – m.in. ustalono, że absolutorium i wybór nowych władz odbędzie się po upływie okresu pełnych 2 lat, czyli we wrześniu br.

Zgromadzenie odbyło się gościnnie w sali Domu Technika w Gdańsku. Wzięło w nim udział – w drugim statutowym terminie – 60 członków. Obradom przewodniczył Waldemar Kowalski.

Podczas Zgromadzenia podjęta została jednogłośnie Uchwała dotycząca działań w celu:

 • przywrócenie pierwotnego miejsca dla dóbr kultury, które m.in. w wyniku II Wojny Światowej znalazły się poza Gdańskiem lub w wyniku jej konsekwencji uległy i ulegają zniszczeniu;
 • przywrócenia miejsca dla historii wszystkich gdańszczan, którzy na przestrzeni wieków współtworzyli dorobek miasta i jego kulturę;
 • podjęcia ogólnomiejskiej dyskusji nad harmonijnym rozwoju miasta i jego
  zabudowy, w tym próby powołania Gdańskiej Rady Architektonicznej.

W Uchwale stwierdzono:

Gdańsk swoją moc na przestrzeni wieków czerpał z pryncypialnej samorządności.
To właśnie gdańska ława była kwintesencja demokracji pozwalała czerpać najlepsze
rozwiązania z dorobku kulturalnego, gospodarczego i organizacyjnego wszystkich
mieszkańców – różnych wyznań i profesji.

Dlatego to miasto było na przestrzeni dziejów
świata tak ważne, tak podziwiane i często tak okrutnie zazdroszczone.

Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia „Nasz Gdańsk”

Podczas Zgromadzenia wręczono legitymacje nowym członkom Stowarzyszenia. Zgodnie z regulaminem, dotyczącym funkcjonowania wydawnictw Stowarzyszenia, oficjalnie  nominacją potwierdzono  funkcję Redaktora naczelnego Miesięcznika Nasz Gdańsk dotychczasowemu szefowi Redakcji prof. Andrzejowi Januszajtisowi. Zgodnie z regulaminem Redaktorem naczelnym portalu NASZ.GDANSK.PL, wchodzącym w skład Redakcji MNG, jest Janusz Wikowski, który pełni tę funkcję – zgodnie z decyzją Zarządu Stowarzyszenia – od ponad 10 lat.

W związku z rezygnacją z funkcji Sekretarza Redakcji, redaktora prowadzącego MNG red. Katarzyny Korczak Redaktor naczelny podziękował Jej za profesjonalne redagowanie. Do słów uznania i podziękowania dla red. Korczak dołączył m.in. współzałożyciel Miesięcznika Zbigniew Socha – odpowiedzialny za marketing i reklamę MNG. Prof. Januszajtis poinformował, że zaprasza do współpracy Autorów i prowadzi rozmowy z redaktorami na temat dalszego rozwoju i – jak dotychczas – profesjonalnego redagowania miesięcznika.

W programie Zgromadzenia był punkt dotyczący propozycji zmian w Statucie Stowarzyszenia. Podczas dyskusji ustalono, że na ten temat konieczne będą dalsze konsultacje, aby wypracować propozycje zmian na kolejne Zgromadzenie.

Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Stowarzyszenia ma odbyć się jesienią br. Przed Zgromadzeniem mają być przekazane Członkom Stowarzyszenia propozycje zmian w Statucie. Niektóre zmiany mają charakter redakcyjny, lecz są pewne propozycje zapisów – jak wynika z dyskusji na Zgromadzeniu – które powinny być przedyskutowane, dotyczy to m.in. prawa do uczestniczenia w  Zgromadzeniu Członków poprzez pełnomocnictwa (tak jest dotychczas, co umożliwia udział osób, które z różnych powodów, np. zdrowotnych, nie mogą uczestniczyć osobiście). Inna propozycja zmian dotyczy majątku Stowarzyszenie (w tym prawa do wydawnictw Naszego Gdańska).

Fotorelacja – zdjęcia: Janusz Wikowski

NASZ GDANSK - Walne zebranie czlonkow 29_06_2023 fot. Janusz Wikowski IMG_6779

NASZ GDANSK - Walne zebranie czlonkow 29_06_2023 fot. Janusz Wikowski IMG_6806

 

NASZ GDANSK - Walne zebranie czlonkow 29_06_2023 fot. Janusz Wikowski IMG_6791

NASZ GDANSK - Walne zebranie czlonkow 29_06_2023 fot. Janusz Wikowski IMG_6798

NASZ GDANSK - Walne zebranie czlonkow 29_06_2023 fot. Janusz Wikowski IMG_6837

NASZ GDANSK - Walne zebranie czlonkow 29_06_2023 fot. Janusz Wikowski IMG_6826

NASZ GDANSK - Walne zebranie czlonkow 29_06_2023 fot. Janusz Wikowski IMG_6756

NASZ GDANSK - Walne zebranie czlonkow 29_06_2023 fot. Janusz Wikowski IMG_6824

NASZ GDANSK - Walne zebranie czlonkow 29_06_2023 fot. Janusz Wikowski IMG_6772

NASZ GDANSK - Walne zebranie czlonkow 29_06_2023 fot. Janusz Wikowski IMG_3873

NASZ GDANSK - Walne zebranie czlonkow 29_06_2023 fot. Janusz Wikowski IMG_6841

NASZ GDANSK - Walne zebranie czlonkow 29_06_2023 fot. Janusz Wikowski IMG_6819

Prof. Januszajtis ponownie na czele „Naszego Gdańska”

NASZ GDANSK prof Januszajtis.Fot_Janusz Wikowski A31_7862

Prof. Andrzej Januszajtis (w środku), Zbigniew Socha (dotychczasowy wiceprezes, po lewej) i Waldemar Kowalski (przewodniczący Zebrania). Fot. Janusz Wikowski

Prof. Andrzej Januszajtis został jednogłośnie wybrany na Prezesa Stowarzyszenia „Nasz Gdańsk” na kolejną kadencję (2019-2021).

18 czerwca br. odbyło się w Gdańsku Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Stowarzyszenia „Nasz Gdańsk”. Zebraniu przewodniczył Waldemar Kowalski (b. wiceprzewodniczący Stowarzyszenia). Dotychczasowe władze Stowarzyszenia uzyskały absolutorium. Wybrano na kolejną kadencję władze: Prezesa, Zarząd, Komisję Rewizyjną i Sąd Koleżeński.

Prezesem Stowarzyszenia nadal jest prof. Andrzej Januszajtis, wybrany został w głosowaniu niejawnym jednogłośnie.

Zobacz fotorelacja Janusz Wikowskiego

Skład nowego Zarządu:

 • prof. Andrzej Januszajtis – prezes
 • wiceprezesi: dr inż. Bogdan Sedler, Ireneusz Lipecki
 • skarbnik: Anna Kuziemska
 • sekretarz: Małgorzata Cieśniewska
 • członkowie Zarządu: Tadeusz Godlewski i Maciej Multaniak
NASZ GDANSK nowy Zarząd Fot_Janusz Wikowski A31_8071

Zarząd Stowarzyszenia (od lewej): dr inż. Bogdan Sedler, prof. Andrzej Januszajtis (prezes), Małgorzata Cieśniewska, Anna Kuziemska, Tadeusz Godlewski, Maciej Multaniak i Ireneusz Lipecki. Fot. Janusz Wikowski

Komisja Rewizyjna:

 • przewodniczący: Józef Kubicki,
 • wiceprzewodniczący: Jerzy Kortas
 • sekretarz: Wojciech Mienik
NASZ GDANSK nowa Komisja Rewizyjna Fot_Janusz WikowskiA31_8054

Komisja Rewizyjna: przewodniczący – Józef Kubicki (po lewej), wiceprzewodniczący – Jerzy Kortas (po prawej) i sekretarz- Wojciech Mienik (w środku). Fot. Janusz Wikowski

Sąd Koleżeński:

 • przewodnicząca: Jarosława Smugała,
 • przewodniczący: Jerzy Korzeniecki,
 • sekretarz: Sławomir Łabasz
NASZ GDANSK nowy Sad Kolezenski Fot_Janusz Wikowski A31_8085

Sąd Koleżeński: przewodnicząca – Jarosława Smugała, wiceprzewodniczący – Jerzy Korzeniecki (po prawej), sekretarz – Sławomir Łabasz (po lewej). Fot. Janusz Wikowski

 

 

„Nasz Gdańsk” w Święto Wolności i Solidarności: #obchodyGdansk #4czerwca

Swieto Wolnosci i Solidarnosci Fot_J_Wikowski IMG_0227

Patrycjuszki Gdańskie przy stoisku Stowarzyszenia Nasz Gdańsk. Fot. Janusz Wikowski

Stowarzyszenie Nasz Gdańsk ma swoje stanowisko w Strefie Społecznej Święta Wolności i Solidarności zorganizowanej przy ECS w Gdańsku w dniach 1-4 czerwca.

Stowarzyszenie prezentuje bogaty program swojej aktywność w życiu społecznym w Gdańsku. 

Stowarzyszenie „Nasz Gdańsk” zaprasza na swoje stoisko przy ESC #obchodyGdansk #4czerwca
Prezentowany jest m.in wydawany przez Stowarzyszenie Miesięcznik „Nasz Gdańsk”, w namiocie Biblioteka można wysłuchać są arcyciekawych wykładów prof. Andrzeja Januszajtisa na temat Gdańska oraz kpt. Marcin Głośkiewicza o tematyce morskiej. Prezentowana jest oryginalna makieta starego miasta. O odbudowie Gdańska, architekturze, rekonstrukcji miasta można dowiedzieć się od inż. Stanisława Machela – nestora architektów gdańskich, autora wielu projektów odbudowy kamienic. Prezentowana jest bogata działalność członków stowarzyszenia;
 • #Gdansk
 • #obchodyGdansk
  #4czerwca

  Serdecznie zapraszamy do namiotu BIBLIOTEKA

 • w Strefie Społecznej Święta Wolności i Solidarności!

FOTORELACJA: Janusz Wikowski

Swieto Wolnosci i Solidarnosci Fot_J_Wikowski IMG_0213

Prezydent Gdańska, Aleksandra Dulkiewicz w Strefie Społecznej  Święta Wolności i Solidarności. Fot. Janusz Wikowski

Swieto Wolnosci i Solidarnosci Fot_J_Wikowski IMG_0179

Strefa Społeczna Święto Wolności i Solidarności. Fot. J. Wikowski

Swieto Wolnosci i Solidarnosci Fot_J_Wikowski IMG_0313

Wykład prof. Andrzeja Januszajtisa przy stoisku Naszego Gdańska w Strefie Społecznej Święto Wolności i Solidarności. Fot. J. Wikowski

Swieto Wolnosci i Solidarnosci Fot_J_Wikowski IMG_0345

Stoisko Stowarzyszenia Naszego Gdańska w Strefie Społecznej Święto Wolności i Solidarności. Fot. J. Wikowski

Swieto Wolnosci i Solidarnosci Fot_J_Wikowski IMG_0257

Stoisko Stowarzyszenie Naszego Gdańska w Strefie Społecznej Święto Wolności i Solidarności. Makieta Gdańska, inż. S. Michel Fot. J. Wikowski

Swieto Wolnosci i Solidarnosci Fot_J_Wikowski IMG_0331

Szefowa Stoiska Stowarzyszenia Naszego Gdańska w Strefie Społecznej Święto Wolności i Solidarności Małgorzata Cieśniewska – serduszka dla gdańszczanina. Fot. J. Wikowski

Swieto Wolnosci i Solidarnosci Fot_J_Wikowski IMG_0353

Patrycjuszka Gdańska zaprasza na stoisko Stowarzyszenia Nasz Gdańsk w namiocie Biblioteka. Fot. J. Wikowski

W programie m.in. prezentacja Miesięcznika „Nasz Gdańsk” i publikacji wydanych przez Stowarzyszenie (książek, albumów). Będzie okazja do nabycia tych publikacji oraz spotkania z redakcją i autorami tych wydawnictw.
Prof. Andrzej Januszajtis zgłosił swój udział w wydarzeniu w formie opowiadań legend o zabytkach gdańskich oraz podpisywania książek swojego autorstwa.

Na stoisku prezentowane są makiety kamieniczek gdańskich autorstwa inż. Stanisława Michela. Autor będzie opowiadał o projektowaniu i odbudowie Gdańska.

Patrycjuszki Gdańskie będą czytały bajki dzieciom, zostaną przeprowadzone konkursy  i quizy (z nagrodami) o zabytkach Gdańska dla dzieci i odwiedzających stoisko Stowarzyszenia..

Kpt. Marcin Głośkiewicz opowie o znaczeniu gospodarki morskiej dla Gdańska na podstawie cyklu artykułów publikowanych w Miesięczniku „Nasz Gdańsk”.

 

25-lecie Stowarzyszenia Nasz Gdańsk

A31_7255

Stowarzyszenie Nasz Gdańsk obchodzi 25-lecie działalności. 25 maja  w Dworze Artusa odbyły się jubileuszowe uroczystości.

Przed uroczystościami odprawiona została w intencji Stowarzyszenie msza święta w  Kaplicy Królewskiej koncelebrowana przez biskupa gdańskiego Zbigniewa Zielińskiego i proboszcza Bazyliki Mariackiej ks. prałata Ireneusza Bradtke.

Msza św. w Kaplicy Królewskiej w intencji Stowarzyszenia Nasz Gdańsk. Fot. Janusz Wikowski

Przed Dworem Artusa, podczas koncertu carillonowego, uwieczniono uczestników uroczystości jubileuszowych na pamiątkowym zdjęciu.

Fotorelacja: Janusz Wikowski

W Dworze Artusa odbyły się główne uroczystości 25-lecia Stowarzyszenia, którym przewodniczył prezes Stowarzyszenia Nasz Gdańsk prof. Andrzej Januszajtis. Wśród zaproszonych Gości byli m.in. przedstawiciele władz samorządowych Województwa Pomorskiego, Gdańska, zaprzyjaźnionych Stowarzyszeń, Firm wspomagających działalność, współpracujących ze Stowarzyszeniem Szkół, organizacji pozarządowych oraz grono sympatyzujących ze Stowarzyszeniem miłośników Gdańska.

Z okazji 25-lecia w imieniu Marszałka Województwa Pomorskiego, który objął uroczystości patronatem honorowym, Andrzej Kowalczys wręczył na ręce prof. Andrzeja Januszajtisa specjalne wyróżnienie Stowarzyszenia Nasz Gdańsk – Statuetkę Gryfa Pomorskiego.

Medalami Prezydenta Gdańska, za wybitne zasługi i wieloletni wkład w popularyzowanie dziejów Miasta Gdańska, uhonorowani zostali: Anna Kuziemska (Skarbnik Stowarzyszenia), Ryszard Jaśniewicz (aktor, poeta, animator kultury w Stowarzyszeniu i Oliwie) i red. Janusz Wikowski (dziennikarz, wiceprezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich – Oddział w Gdańsku, redaktor prasy regionalnej oraz portalu Stowarzyszenia).

Medale, w imieniu Prezydenta Gdańska, Aleksandry Dulkiewicz, wręczył  zastępca Prezydenta Gdańska – Piotr Kowalczuk.

Z okazji 25-lecia wybity został okazjonalny medal Stowarzyszenia Nasz Gdańsk, którym uhonorowani zostali zasłużeni działacze oraz osoby współpracujące ze Stowarzyszeniem. Wręczono także Złote Odznaczenia Stowarzyszenia.

Podczas uroczystości zaprezentowana została książka wydana przez Stowarzyszenie – „Solidarni w miłości”, zawierająca wybrane wiersze autorstwa twórców, skupionych w klubie literackim, założonym w Stowarzyszeniu Nasz Gdańsk z inicjatywy poety Wacława Janockiego.

Uroczystość w Dworze Artusa uświetnił koncert Cappelli Gedanensis.

ZOBACZ: Wręczanie medali i odznaczeń z okazji 25-lecia Stowarzyszenia. Fot. Janusz Wikowski

 

 

Ostry sprzeciw „Naszego Gdańska” w sprawie architektury odbudowy Wyspy Spichrzów

not01552320160701154553-page-005 aNie możemy zgodzić się, aby w historycznym sercu Gdańska wywołać burzę architektoniczną przebudowującą Wyspę Spichrzów w eksperyment futurystycznej urbanistyki, która zdepcze charakter dotychczasowej zabudowy – czytamy w Piśmie otwartym Stowarzyszenia „Nasz Gdańsk” do władz lokalnych, wojewody, marszałka pomorskiego oraz parlamentarzystów Ziemi Gdańskiej.

Kategorycznie protestujemy przeciwko realizacji budynku na Wyspie Spichrzów w Gdańsku, przy Zielonym Moście. Projekt tego budynku w tym miejscu rażąco kontrastuje z obecną zabudową Głównego Miasta i zrealizowanej uprzednio odbudowy Wyspy Spichrzów – czytamy w Stanowisku Komisji Ładu Przestrzennego Rady Dzielnicy Śródmieście, podpisanym przez znanego architekta, który ma wielkie zasługi w odbudowie Gdańska, inż. arch. Stanisława Michela.  – Wybudowanie obecnie proponowanej formy budynku byłoby niegodne naszego miasta i nie przyniosłoby uznania tym, którzy przyczynili się do zatwierdzenia tego projektu.

not01552320160701154553-page-001 smnot01552320160701154553-page-002not01552320160701154553-page-003not01552320160701154553-page-004not01552320160701154553-page-005 anot01552320160701154553-page-005 bnot01552320160701154553-page-006 anot01552320160701154553-page-006 b