Walne Zebranie „Naszego Gdańska”

WZC 5_04_2024 fot_J_Wikowski IMG_98185 kwietnia br. odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Nasz Gdańsk. Przyjęto sprawozdanie Zarządu z działalności w 2023 r. (w tym sprawozdanie finansowe). W wyborach uzupełniających do Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia wybrano Macieja Multaniaka oraz Annę Stawską.

Przed obradami wręczono legitymacje nowym członkom Stowarzyszenia.

WZC 5_04_2024 fot_J_Wikowski IMG_9844

Fot. Janusz Wikowski

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia przedstawił prezes, doc. dr inż. Andrzej Januszajtis. Natomiast Skarbnik Anna Kuziemska złożyła Sprawozdanie finansowe.

WZC 5_04_2024 fot_J_Wikowski IMG_9845

Delegaci na Walne Zebranie otrzymali List Prezesa Stowarzyszenia w którym poinformował, że Sąd Rejonowy w Gdańsku na wniosek Zarządu wpisał 13 lutego 2024 r. do Krajowego Rejestru Sądowego zmiany personalne we władzach Stowarzyszenia Nasz Gdańsk (skład Zarządu oraz Przewodniczący Komisji Rewizyjnej) dokonane przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w dniu 10.10.2023 r.

Z uwagi na pismo jednego z członków Stowarzyszenia (tytułującym się bez uprawnienia przewodniczącym Komisji Rewizyjnej SNG) skierowane do Sądu Rejonowego z wnioskiem o wstrzymanie uaktualnienia danych Stowarzyszenia w KRS oraz pismo innego członka SNG skierowane do Sądu procedura uaktualnienia składu władz wybranych prawomocnie przez Walne Zebranie wydłużyła się.

W procedurze wyjaśniającej  Zarząd przedstawił Sądowi dodatkowe dokumenty dotyczące prawidłowości głosowań podczas WZC 10.10.2023 r. oraz legalność wyborów nowych władz na kadencję 2023-2025, wnosząc o uznanie prawidłowo zgłoszonego wniosku o uaktualnienie zapisów w KRS umożliwiających dalsze działanie Stowarzyszenia.

– Mimo tych utrudnień Zarząd działał – stwierdził Prezes Stowarzyszenia. -Zebrania wyznaczone na pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca odbywały się regularnie. Co miesiąc ukazywał się nowy numer naszego miesięcznika. Kontynuowane są powstałe z naszej inicjatywy cykle comiesięcznych wykładów A. Januszajtisa w Ratuszu Staromiejskim (NCK). Przygotowano zebranie Noworoczne na 18 stycznia 2024 r. Opracowano zrąb programu Święta ulicy Św. Ducha, planowanego na Zielone Świątki i wstępny program Jubileuszu 30-lecia naszego Stowarzyszenia w czerwcu 2024 r. Wysunięto szereg pomysłów na pozyskiwanie z różnych źródeł pieniędzy, których zawsze i wszędzie jest za mało. Z inicjatywy p. wiceprezesa Sikory powstał plan cyklu wycieczek integracyjnych. Nasze Panie Patrycjuszki uświetniały i ubarwiały różne uroczystości, m.in. koncert laureatów XV Ogólnopolskiego Konkursu Młodych Skrzypków Pamięci Aleksandry Januszajtis w dniu 25 listopada. Zapisują się nowi członkowie. Nasz Gdańsk żyje, cieszymy się sympatią i szacunkiem!

– Co dalej? – rozważał w swoim wystąpieniu Prezes Januszajtis. – Mamy do wyboru: czy marnować czas i energię na napiętnowane już przez Adama Mickiewicza „spóźnione żale i potępieńcze swary”, czy zgodnie, albo przynajmniej bez przeszkadzania sobie nawzajem, realizować nasz program, w tym także trudne i ważne zadania, wytyczone na ostatnich Walnych Zebraniach?

Gorąco apeluję o wyzbycie się wzajemnych animozji i zakończenie sporów, które szkodzą nam wszystkim. Tylko w ten sposób można szybko dojść do przeżywania wspólnej radości z wypracowanych sukcesów. Negatywne emocje nikomu nie służą.

Sprawozdania przedstawił przewodniczący Sądu Koleżeńskiego – Sławomir Łabsz oraz Janusz Wikowski – zarejestrowany w KRS jako przewodniczący organu nadzorczego Stowarzyszenia.

– Należy stwierdzić, że prawomocnie wybrany podczas WZC 10.10.2023 r. Zarząd został wpisany bez zastrzeżeń do KRS i działa legalnie, zgodnie ze Statutem i innymi przepisami dotyczącymi finansów i prawa – powiedział przewodniczący organu nadzorczego Stowarzyszenia, Janusz Wikowski.

– Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia przedstawione przez Prezesa, Pana Prof. Andrzeja Januszajtisa jest klarowne – wskazuje na aktywność i przedsięwzięcia służące realizacji naszych statutowych zadań. Mimo różnych utrudnień Zarząd działa sprawnie i skutecznie, a „Nasz Gdańsk” – jak podkreślił Pan Prezes – cieszy się sympatią oraz szacunkiem i apeluje, że warto włączyć się do działania, albo przynajmniej nie przeszkadzać sobie nawzajem…

– Sytuacja Stowarzyszenia jest korzystna pod względem finansowym – stwierdził przewodniczący Komisji Rewizyjnej. – Księgowość jest prowadzona prawidłowo. Nie ma zadłużeń, jest zachowana płynność finansowa, Stowarzyszenie jest – mimo trudności z pozyskiwaniem środków zewnętrznych – w niezłej kondycji.

Zdobycie większych przychodów z wydawnictw umożliwi wygospodarowanie środków na inne koszty działalności statutowej. Na uwagę zasługują wpływy związane z wydawaniem książek.

Komisja Rewizyjna nie otrzymała od Zarządu informacji o działalności Stowarzyszenia w terenie (w tym o przepływach finansowych). Wskazano jedynie, że w Statucie Stowarzyszenie nie ma zapisów dotyczących powoływania i działania terenowych jednostek organizacyjnych.

Działalność Skarbnika, Anny Kuziemskiej zasługuje na uznanie i podziękowanie – za skrupulatność, optymalne gospodarowanie i oszczędne wydatki oraz finalny wynik finansowy – na plusie!.

– Podziękowania należą się darczyńcom, osobom pozyskującym przychody, a także członkom Stowarzyszenia realizującym wiele prac i zadań bezpłatnie (kolportaż, dekoracje, stroje, transport, publikacje, obsługa internetowa) – powiedział Janusz Wikowski.

Przedstawione sprawozdania zostały w głosowaniu przyjęte przez Walne Zebranie Członków SNG.

Podczas Walnego Zebrania  zabrał głos Ireneusz Lipecki i oświadczył, że rezygnuje z funkcji Członka Zarządu Stowarzyszenia.

Walne Zebranie przyjęło uchwały – według propozycji zgłoszonych w przez przewodniczącego Komisji Rewizyjnej:

1. Uchwała o przyjęciu Sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia oraz Sprawozdania finansowego za 2023 r.

2. Uchwała dotycząca wyborów uzupełniających dwóch członków KR– zgodnie ze Statutem (bezwzględną większością głosów uprawnionych do głosowania) i według orzeczenia Sądu Rejonowego.

3. Powołanie Komisji Statutowej w celu znowelizowania Statutu Stowarzyszenia, w szczególności zgodnie z aktualną ustawą o stowarzyszeniach oraz z jednoznacznymi ustaleniami dotyczącymi powoływania i działania w ramach Stowarzyszenia Kół, Klubów, jednostek organizacyjnych i wydawniczych.

4. Zobligowanie Zarządu do przygotowania i konsultacji jednolitej propozycji znowelizowanego Statutu oraz niezbędnych regulaminów (w tym Regulaminu Obrad, działania Zarządu) oraz do zwołania w realnym terminie NWZ – Statutowego.

5. Zobligowanie Zarządu do systematycznej aktualizacji listy członków Stowarzyszenia (zgodnie ze Statutem) oraz do ustalenia optymalnych stawek składek członkowskich i zasad abolicji w regulowaniu zaległych składek.

Po ukonstytuowaniu się w dniu 5 kwietnia Komisja Rewizyjna działa w obecnej kadencji (do 2025 r.) w składzie:

  • Przewodniczący – Janusz Wikowski
  • Wiceprzewodniczący – Maciej Mulaniak
  • Sekretarz – Anna Stawska.

Fotorelacja z Walnego Zebrania

Sprawozdanie Zarządu – przedstawione przez Prezesa Stowarzyszenia

Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

 

Gdańsk z okien autokaru

SNG Wycieczka na Mierzeję Fot_Janusz Wikowski IMG_9269

Fot. Janusz Wikowski

Kolejna wycieczka organizowana przez Stowarzyszenie Nasz Gdańsk odbędzie się 29 kwietnia br. Jak informuje wiceprezes Stowarzyszenia, Stanisław Sikora będzie to wycieczka autokarowa dla członków i sympatyków „Naszego Gdańska”. W planie 6-godzinnego objazdu będzie m.in. DCT, Port Północny, tunel pod Martwą Wisłą, lotnisko (tam przerwa na kawę). Będzie okazja zobaczyć nowe dzielnice Gdańska oraz Oliwę, Wrzeszcz.

Liczba miejsc ograniczona, zapisy u organizatora i prowadzącego wycieczkę: Stanisław Sikora
tel. 519-854-442;   e-mail: stanislaw.sikora@pttk.pl

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia 5 kwietnia

NG Walne 2023 Obrady Fot_J_Wikowski IMG_57545 kwietnia br. (piątek) odbędzie się w Gdańsku Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Nasz Gdańsk”. Na Walne Zebranie do Sali Inżynierskiej w budynku NOT zaprasza Zarząd Stowarzyszenia. Początek o godz. 17.

Będzie to doroczne Walne Zebranie Sprawozdawcze połączone z wyborami uzupełniającymi do Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.

W porządku zebrania jest sprawozdanie finansowe za 2023 r., sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia oraz wybory uzupełniające (dwóch członków) Komisji Rewizyjnej.

List Prezesa Stowarzyszenia

W Liście do Członków Stowarzyszenia Prezes Stowarzyszenia, doc. Andrzej Januszajtis informuje, że Sąd Rejonowy w Gdańsku na wniosek Zarządu wpisał 13 lutego 2024 r. do Krajowego Rejestru Sądowego zmiany personalne we władzach Stowarzyszenia Nasz Gdańsk (skład Zarządu oraz Przewodniczący Komisji Rewizyjnej) dokonane przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w dniu 10.10.2023 r.

Ten fakt upoważnia Zarząd do podejmowania prawomocnych decyzji w imieniu Stowarzyszenia, co umożliwia ciągłość działania także w zakresie gospodarczym, wydawniczym oraz organizacyjnym w kolejnych latach naszej działalności.

– Chciałbym podziękować wszystkim członkom Stowarzyszenia biorącym aktywny udział w działalności za obdarzone zaufanie w statutowych wyborach, za otwartość i sprzyjającą atmosferę prowadzące do rozwiązywania problemów – czytamy w Liście Prezesa. -Dziękuję także za zaangażowanie w planowanych i realizowanych przedsięwzięciach – zgodnych z naszymi statutowymi celami.

Konieczna „bezwzględną większością głosów” do Komisji Rewizyjnej

Obecnie w Krajowym Rejestrze Sądowym jest wpisany przewodniczący obligatoryjnego -3-osobowego organu kontrolnego (Komisji Rewizyjnej), prawomocnie wybrany podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego 10.10.2023 r. Skład Komisji należy uzupełnić o dwie osoby wybrane – zgodnie ze Statutem – bezwzględną większością głosów (50 proc. plus jeden głos spośród uprawnionych do głosowania). Dwie osoby wybrane do Komisji Rewizyjnej podczas WZC 10.10.2023 r. uzyskały większość prawidłowo oddanych i zliczonych głosów, lecz nie stanowiło to – wymaganej statutowo – „bezwzględnej większości”.

Rozwój „Naszego Gdańska”

Zebranie Zarządu SNG listopad 2023 IMG_7408Prezes Stowarzyszenia zwraca uwagę, że podczas walnego zebrania sprawozdawczego warto będzie także poświęcić czas na sprawy programowe służące rozwojowi „Naszego Gdańska”.

– Dużymi krokami zbliżamy się do uroczystości 30-lecia Stowarzyszenia, więc zapraszam do aktywnego działania – dla dobra wspólnego – dla Naszego Ukochanego Gdańska.

W zaproszeniu na Walne Zebranie Zarząd Stowarzyszenia zapowiada, że zostaną przekazane informacje dotyczące bieżącej działalności Stowarzyszenia (w tym m.in. organizacji Święta Ulicy Św. Ducha, obchodom 30-lecia Stowarzyszenia, wielu przedsięwzięć w obszarach działalności służącej aktywizacji – turystyka (Spacery z Naszym Gdańskiem), Facebook, Patrycjuszki Naszego Gdańska, wystawy okolicznościowe.

(w)

NG III 2024 komunikat

Wycieczka z „Naszym Gdańskiem” – na powitanie wiosny

SNG Wycieczka na Mierzeję Fot_Janusz Wikowski IMG_9379Stowarzyszenie Nasz Gdańsk w ramach swojej działalności statutowej zorganizowało 21 marca 2024 roku (czwartek) autokarową wycieczkę krajoznawczą – na powitanie wiosny. 

Wycieczce „Wiosna na Mierzei Wiślanej, przekop, Stutthof” przewodniczył Stanisław Sikora, wiceprezes Stowarzyszenia. 

SNG Wycieczka na Mierzeję Fot_Janusz Wikowski IMG_9262

Padał deszczyk, lecz to nie przeszkadzało prawdziwym turystom w przygodzie krajoznawczej okraszanej przez profesjonalnego przewodnika, krasomówcę Stanisława Sikorę. Przejazd przez Żuławy Gdańskie i Mierzeję Wiślaną do Przekopu w Nowym Świecie był wielką przyjemnością dla oka (niezwykłe miejsca, pejzaże) i dla ucha i ducha (przepiękne opisy, wyjaśnienia i ciekawostki nie tylko przyrodnicze).
Podczas zwiedzania przekopu z nieba sączył deszczyk, lecz parasole nie przesłaniały przepięknych widoków tej nowej inwestycji. Przekop staje się atrakcją turystyczną, lecz ma ogromne znaczenie w planowanych przedsięwzięciach gospodarczych regionu. Część dotyczącą przekopu w Nowym Świecie prowadził Zbigniew Socha, wiceprezes Stowarzyszenia. Przypomniał historię kolejnych prób budowy przekopu, wyjaśniał zasady funkcjonowania przejścia wodnego między morzem i Zalewem Wiślanym.

SNG Wycieczka na Mierzeję Fot_Janusz Wikowski IMG_9326

W drugiej części wycieczki zwiedzano Muzeum Stutthof – Niemiecki Nazistowski Obóz Koncentracyjny i Zagłady (1939-1945).

SNG Wycieczka na Mierzeję Fot_Janusz Wikowski IMG_9518

W wycieczce udział wzięło ponad 40 osób – członkowie i sympatycy Stowarzyszenia. Skarbnik Stowarzyszenia Anna Kuziemska była odpowiedzialna za sprawy finansowe.

Zaplanowane są kolejne spacery i wycieczki organizowane przez Stowarzyszenie Nasz Gdańsk.

Wycieczki organizowane przez Nasz Gdańsk w 2024 roku

FOTOREPORTAŻ z wycieczki na powitanie wiosny – Janusza Wikowskiego

Część I – Przekop Nowy Świat

Część II – Stutthof

 

„Nasz Gdańsk” na Facebooku

facebook Nasz Gdańsk(1)Drodzy odwiedzający naszą stronę! 🌟

Jako Stowarzyszenie Nasz Gdańsk, pragniemy tworzyć wspólnotę, która aktywnie angażuje się w życie naszego pięknego miasta. Idąc z duchem czasów, stworzyliśmy ku temu stronę na Facebooku👍

Na naszej stronie możecie być na bieżąco z naszymi inicjatywami, wydarzeniami, akcjami społecznymi i wszystkim, co dzieje się wokół naszego Stowarzyszenia!

👍Polub i obserwuj również nasz Fan Page, aby być na bieżąco z naszymi propozycjami wspólnych działań oraz ciekawymi informacjami o Gdańsku.

💬Razem możemy tworzyć pozytywne zmiany i rozwijać nasze miasto jeszcze lepiej!

👍 Kliknij w link poniżej i dołącz już dziś do grona sympatyków zaangażowanej społeczności Naszego Gdańska:

Stowarzyszenie „Nasz Gdańśka” na Facebooku

Dziękujemy za Wasze wsparcie 💙

Wędrując ulicami Gdańska z prof. Januszajtisem

Wędrując ulicami Gdańska. Promocja książki prof. Andrzeja Januszajtisa

Spotkanie z profesorem Andrzejem Januszajtisem będzie nie tylko intrygującą podróżą przez zaułki i historię pięknego miasta jakim jest Gdańsk, ale także wyjątkową okazją do rozmowy z samym autorem.

 Prof. Januszajtis, znawca kultury Gdańska, zaprezentuje swoje najnowsze odkrycia związane z powstawaniem swojej książki Wędrując ulicami Gdańska. Pod koniec wydarzenia będzie możliwość nabycia egzemplarzy książki oraz otrzymania autografu od autora.

Współorganizatorem wydarzenia jest Wydawnictwo Marpress.

  • 25 marca 2024, godz. 18:00
  • Ratusz Staromiejski
    Organizator: NCK
  • wstęp wolny

Wystawa dedykowana Ryszardowi Frąckiewiczowi

wystawa 431105385_122115659660221275_7573924439057137450_nZ wielką przyjemnością zapraszamy na wyjątkową wystawę
dedykowaną Ryszardowi Frąckiewiczowi, budowniczemu Gdańska.
Wystawa będzie otwarta dla publiczności w piątek (8 marca 2024 r.), sobotę i
niedzielę w godzinach od 11:00 do 13:00 w siedzibie Stowarzyszenia
„Nasz Gdańsk”.
Będzie to niezapomniane wydarzenie, które warto wpisać w kalendarz.
Wstęp wolny.
**************
Zapraszamy do polubienia posta o wystawie na naszym fan page!
Razem zbudujmy wirtualną  społeczność sympatyków Naszego Gdańska!

1,5 proc. dla Naszego Gdańska

Możesz przekazać 1,5 proc. podatku dochodowego jako darowiznę dla Stowarzyszenia Nasz Gdańsk. To nic Ciebie nie kosztuje, wystarczy w PIT za 2023 r. wpisać nasz KRS 0000039979. Za wsparcie darowizną serdecznie dziękujemy.

KONTO STOWARZYSZENIA:

Aktualny numer dla przelewów w złotych polskich (PLN)  

45 1600 1462 1741 5525 6000 0001

——————————

Konto dla wpłat w EUR

88 1600 1462 1741 5525 6000 0003

Konto dla wpłat w USD

61 1600 1462 1741 5525 6000 0004

 

NG II 2024 do netu-page-002 1

Spacer z „Naszym Gdańskiem” – historie miłosne w dawnym Gdańsku

W najbliższy czwartek, 22 lutego br. Stowarzyszenie „Nasz Gdańsk” zaprasza na  spacer z przewodnikiem: „Historie miłosne w dawnym Gdańsku”.

Początek spotkania o godz. 10.00 w Gdańsku – na Moście Miłości (daw. Moście Chlebowym) w pobliżu Ratusza Staromiejskiego.

Kto miłości nie zna

Ten żyje szczęśliwy

I noc ma spokojną

I dzień nietęskliwy”

Adam Mickiewicz

Posłuchamy o Annie i Jakubie, o burzliwych wydarzeniach Maurycego Ferbera i Anny, o których dowiedziała się ówczesna Europa, o miłosnych wzdychaniach  i tęsknotach czasami nieosiągalnych. Po drodze czytać będziemy fragmenty poezji miłosnej różnych autorów.

Zapraszamy członków i sympatyków „Naszego Gdańska” a także zainteresowanych historią i zabytkami naszego miasta. Uczestnictwo bezpłatne.

Prowadzenie na trasie: Stanisław Sikora

Plan Spacerów organizowanych przez  Stowarzyszenie „Nasz Gdańsk”.

Wycieczki organizowane przez Nasz Gdańsk w 2024 roku(2) nowa