Cele zarządu

Cele i zadania Stowarzyszenia

(Fragmenty wyciągu ze statutu)

Par.1. Stowarzyszenie „Nasz Gdańsk” zwane dalej „Stowarzyszeniem” działa na mocy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach /Dz.U. Nr. 20, poz. 104, z późniejszymi zmianami.
Par. 2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz miasto Gdańsk.
Par. 4. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

Cele i sposoby działania Stowarzyszenia.

Par. 8. Cele Stowarzyszenia
1.Skupianie ludzi i organizacji pragnących aktywnie uczestniczyć w kształtowaniu i realizacji polityki gospodarczej, społecznej i działalnoiści charytatywnej na obszarze Miasta Gdańska i województwa pomorskiego.
2.Dążenie w szczególności do rozwoju i promocji gospodarki morskiej uznając, że powinna ona być motorem i podstawą wzrostu znaczenia Gdańska jako miasta morskiego i portowego.
Par.9. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. inspirowanie i przygotowywanie zmian prawnych dotyczących celów stawianych sobie przez Stowarzyszenie,
2. występowanie z własnymi inicjatywami gospodarczymi, oraz popieranie realizacji tych programów gospodarczych, które Stowarzyszenie uzna za korzystne,
3. popieranie organizacji i ugrupowań politycznych, które będą gwarantować realizację akceptowanych przez Stowarzyszenie programów gospodarczych,
4. współpracę z organizacjami i instytucjami o celach zbieżnych z dążeniami Stowarzyszenia.
5. współpracę z organami administracji państwowej oraz samorządami lokalnymi,
6. wspieranie rozwoju przedsiębiorczości, szczególnie opartej na własności prywatnej,
7. wspieranie rozwoju współpracy między gospodarką a nauką,
8. organizowanie kursów, wystaw, sympozjów, seminariów, odczytów i pokazów,
9. organizowanie różnych form samopomocowych,
10. udzielanie pomocy rzeczowej i finansowej niepełnosprawnym, dotkniętym wypadkami losowymi itp.,
11. współuczestniczenie w procesie wychowania młodzieży,
12. prowadzenie działalności informacyjnej i propagandowej /ekologia, ochrona środowiska, ochrona zdrowia? itp.
13. prowadzenie działalności wydawniczej,
14. organizowanie przedsięwzięć mających na celu szeroką popularyzację w społeczeństwie programów i działalności Stowarzyszenia,
15. gromadzenie funduszy na działalność Stowarzyszenia…