Statut Stowarzyszenia Nasz Gdańsk

STATUT Stowarzyszenia ,,Nasz Gdańsk”

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie ,,Nasz Gdańsk” zwane dalej Stowarzyszeniem działa na mocy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach /Dz.U. Nr20, poz.104, z późniejszymi zmianami/ oraz niniejszego statutu.

§ 2

Stowarzyszenie jest dobrowolnym i samorządnym, trwałym zrzeszeniem osób identyfikujących się z celami Stowarzyszenia.

§ 3

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz miasto Gdańsk.

§ 4

Stowarzyszenia posiada osobowość prawną.

§ 5

 1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

 2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jego celów statutowych, na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności jest przeznaczony na realizację celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

§ 6

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń o podobnym profilu działania, jeżeli nie narusza to zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną.

§ 7

Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczególnych.

Rozdział II

Cele i sposoby działania

§ 8

Cele Stowarzyszenia:

 1. Skupianie ludzi, organizacji i instytucji pragnących aktywnie uczestniczyć w kształtowaniu i realizacji polityki gospodarczej, społecznej i działalności charytatywnej na obszarze miasta Gdańska i województwa pomorskiego.

 2. Kształtowanie postaw patriotycznych i poczucia tożsamości historycznej polskości w Gdańsku i na Pomorzu.

 3. Krzewienie i popularyzacja wiedzy o Gdańsku i województwie pomorskim wśród mieszkańców i turystów. Podtrzymywanie tradycji narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

 4. Promowanie i wspieranie spraw morskich i rozwoju dróg wodnych w Gdańsku.

 5. Wspieranie działań i przedsięwzięć umacniających poczucie tożsamości regionalnej – kaszubskiej i pomorskiej, oraz mniejszości narodowych i etnicznych.

 6. Upamiętnianie wybitnych postaci, miejsc i wydarzeń w historii Gdańska i województwa pomorskiego.

 7. Działalność na rzecz zachowania walorów historycznej architektury i ładu przestrzennego Gdańska, jego zabytków i dzieł sztuki. Ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

 8. Wspieranie inicjatyw rewitalizacji miejsc i dzielnic istotnych dla wizerunku i świadectwa historycznego Gdańska.

 9. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości Gdańska.

 10. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

 11. Inicjowanie i wspieranie działalności wolontariatu społecznego, w tym kulturalnego.

 12. Działalność na rzecz popularyzacji i podnoszenia kultury fizycznej i sportu wśród społeczności gdańskiej, ze szczególnym ukierunkowaniem na dzieci i młodzież, a także współzawodnictwo sportowe promujące Gdańsk.

 13. Działalność na rzecz rozwoju turystyki i rekreacji w Gdańsku.

 14. Wspieranie działalności ekologicznej, jak również dotyczącej ochrony i promocji zdrowia wśród społeczności gdańskiej.

 15. Inicjowanie, wspieranie i działalność na rzecz podnoszenia porządku i bezpieczeństwa.

§ 9

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Inspirowanie, samodzielną działalność i współuczestnictwo w inicjatywach i przedsięwzięciach zgodnych z celami Stowarzyszenia.

 2. Tworzenie programów i projektów, pozyskiwanie partnerów i środków dla zespołu czynności niezbędnych dla realizacji celów Stowarzyszenia.

 3. Gromadzenie funduszy na działalność Stowarzyszenia.

 4. Inicjowanie i angażowanie się w tworzenie, a także w działalność Komitetów Organizacyjnych skupiających różne osoby i podmioty prawne niezbędne dla współpracy przy realizacji celów wykraczających poza samodzielne możliwości Stowarzyszenia.

 5. Pozyskiwanie nowych i aktywnych członków Stowarzyszenia. Wspieranie ich w podejmowanej dla Stowarzyszenia działalności.

 6. Popieranie organizacji i instytucji podejmujących działalność zbieżną i zgodną dla celów Stowarzyszenia, a także gwarantujących ich realizację.

 7. Współpracę z organami administracji państwowej i lokalnego samorządu.

 8. Pozyskiwanie i wspieranie przedsiębiorczości, ze szczególnym uwzględnieniem opartej na własności prywatnej.

 9. Organizowanie spotkań tematycznych z lokalną społecznością.

 10. Organizowanie i współuczestnictwo w organizacji kursów, wystaw, pokazów, odczytów, sympozjów, sesji, seminariów, itp.

 11. Podejmowanie różnych form pomocy dla podmiotów realizujących działalność zgodną z celami Stowarzyszenia.

 12. Popularyzację w społeczeństwie programów i działalności Stowarzyszenia. Prowadzenie działalności informacyjnej i propagandowej poprzez periodyk własny Stowarzyszenia i inne pozyskiwane dla celów media.

 13. Prowadzenie działalności opiniotwórczej w stosunku do ważnych dla społeczności gdańskiej projektów.

 14. Cykliczne wyróżnianie i uhonorowanie osób zasłużonych dla Gdańska i województwa pomorskiego.

 15. Współuczestnictwo, bądź samodzielne opracowanie i wydawanie publikacji okolicznościowych prasowych, książkowych i filmowych.

 16. Podejmowanie inicjatyw dla upamiętniania ważnych dla historii miejsc, wybitnych ludzi i wydarzeń, w tym tworzenia tablic pamiątkowych i pomników.

§ 91

 1. Stowarzyszenie prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie:

 1. Działalności charytatywnej;

 2. Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

 3. Działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;

 4. Ochrony i promocji zdrowia;

 5. Promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;

 6. Działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;

 7. Działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;

 8. Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

 9. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

 10. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu;

 11. Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;

 12. Turystyki i krajoznawstwa;

 13. Porządku i bezpieczeństwa publicznego;

 14. Upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;

 15. Promocji i organizacji wolontariatu;

 16. Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;

 1. Działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;

 2. Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;

 3. Nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;

 4. Działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;

 1. Działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;

 2. Promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą.

 1. Działalność, o której mowa w ust. 1, może być prowadzona poprzez:

 1. Pozostałą sprzedaż detaliczną prowadzoną poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z;

 2. Wydawanie książek (PKD 58.11.Z);

 3. Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z);

 4. Pozostałą działalność wydawniczą (PKD 58.19.Z);

 5. Działalność związaną z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD 59.11.Z);

 6. Działalność związaną z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD 59.13.Z);

 7. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi i dzierżawionymi (PKD 68.20.Z);

 8. Działalność w zakresie architektury (PKD 71.11.Z);

 9. Reklamę (PKD 73.1);

 10. Działalność organizatorów turystyki (PKD 79.12.Z);

 11. Działalność związaną z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z);

 12. Pomoc społeczną bez zakwaterowania, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 88.99.Z);

 13. Pozostałą działalność związaną ze sportem (PKD 93.19.Z);

 14. Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowaną (PKD 94.99.Z).

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§10

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.

 2. Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem Stowarzyszenia.

§11

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. Członków zwyczajnych,

 2. Członków wspierających,

 3. Członków honorowych.

§12

Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna – mająca pełną zdolność do czynności prawnych i pełnię praw publicznych.

§13

1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna (bez względu na jej miejsce zamieszkania i siedzibę w kraju lub zagranicą), która zainteresowana statutową działalnością Stowarzyszenia zadeklarowała pomoc w realizacji jego celów.

2. W deklaracji kandydata na członka wspierającego podaje się zakres i rodzaj deklarowanej pomocy. Kandydat ma prawo wskazania celu szczegółowego dla udzielonego przez niego wsparcia.

3. Osoba prawna, która uzyskała status członka wspierającego działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

4. Członkowie wspierający mogą uczestniczyć z głosem doradczym w pracach wszystkich organów Stowarzyszenia, w tym w Walnym Zebraniu Członków.

5. Członek wspierający, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada prawa określone w §.17 w punktach 2-4. Członek wspierający jest obowiązany do regularnego wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń oraz przestrzegania uchwał i regulaminów władz Stowarzyszenia.

§14

Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd Stowarzyszenia, na podstawie pisemnej deklaracji.

§15

1. Członkiem honorowym może być każda osoba fizyczna (bez względu na jej miejsce zamieszkania), która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób wniosła zasługi dla Stowarzyszenia.

2. Nadanie i odebranie tej godności następuje uchwałą podjętą większością 2/3 głosów Walnego Zebrania Członków.

3. Uzyskanie godności członka honorowego pozostaje związane z wymogiem przestrzegania praw i obowiązków określonych w statucie dla członka zwyczajnego. Członek honorowy zachowuje bierne i czynne prawo wyborcze.

§16

1. Członkowi zwyczajnemu lub honorowemu może być nadana godność Honorowego Prezesa Stowarzyszenia. Godność tą może nadać na wniosek Zarządu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków osobie szczególnie zasłużonej w działalności na rzecz Stowarzyszenia, której postawa etyczno – moralna, jak i jej działalność jest zgodna z celami i zasadami działalności Stowarzyszenia.

2. W tym samym czasie godność Honorowego Prezesa Stowarzyszenia może być nadana tylko jednej osobie.

3. Do Honorowego Prezesa Stowarzyszenia stosuje się postanowienia dotyczące członków honorowych ujęte w §.15.

§17

Członek zwyczajny ma prawo:

 1. wybierać i być wybieranym do organów struktury organizacyjnej Stowarzyszenia,

 2. uczestniczenia w zebraniach, odczytach, konferencjach, sympozjach, itp. imprezach organizowanych przez władze Stowarzyszenia,

 3. noszenia odznaki organizacyjnej,

 4. zaskarżania uchwał lub orzeczeń władz Stowarzyszenia w sprawach członkowskich. Właściwą władzą do rozpatrzenia odwołania jest władza nadrzędna nad władzą, która decyzję tą wydała.

§18

Członek zwyczajny obowiązany jest do:

 1. aktywnego uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia oraz propagowania jego celów i programu,

 2. przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,

 3. regularnego opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących w Stowarzyszeniu.

§19

Wykreślony.

§20

1.Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek:

 1. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie,

 2. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego, będącego osobą prawną,

 3. skreślenia z listy członków z powodu zalegania, w okresie dłuższym niż 6 miesięcy, z opłatą składek członkowskich lub innych świadczeń,

 4. wykluczenia ze Stowarzyszenia na skutek prawomocnego orzeczenia Sądu Koleżeńskiego, w przypadku naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania uchwał i regulaminów Lu działania na szkodę Stowarzyszenia,

 5. pozbawienia godności członka honorowego, w wyniku uchwały władzy, która tę godność nadała.

2.W przypadku określonym w ust.1 pkt. 3,4,5, Zarząd Stowarzyszenia lub Sąd Koleżeński zobowiązani są zawiadomić członka o skreśleniu lub wykluczeniu, podając przyczynę skreślenia lub wykluczenia, wskazując jednocześnie władzę uprawnioną do rozpatrzenia odwołania oraz termin złożenia odwołania. Uchwały oraz orzeczenia w wyżej określonych sprawach mogą być zaskarżone w terminie 14 dni, od daty ich doręczenia. Instancją odwoławczą w Stowarzyszeniu jest Walne Zebranie Członków.

Rozdział IV

Struktura organizacyjna władz

§21

 1. Władzami Stowarzyszenia są:

1/ Walne Zebranie Członków,

2/ Zarząd Stowarzyszenia,

3/Komisja Rewizyjna,

4/Sąd Koleżeński.

 1. W przypadku, gdy liczba członków Stowarzyszenia przekroczy 200 osób, Walne Zebranie Członków zostaje zastąpione Zebraniem Delegatów wybranych w proporcji jeden delegat na 5 członków zwyczajnych. Mandat delegata trwa do czasu nowych wyborów.

 2. Szczegółowy tryb i zasady wyboru delegatów określi regulamin uchwalony przez Zarząd Stowarzyszenia i zatwierdzony przez Walne Zebranie Członków.

§22

 1. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 2 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków.

 2. Uchwały władz Stowarzyszenia, o ile statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków z zachowaniem ważności §26. Przy równej liczbie głosów decyduje głos przewodniczącego organu danej władzy. Zgromadzeni mogą zawsze uchwalić głosowanie tajne.

 3. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy tych władz uzupełniany jest w drodze kooptacji przez pozostałych członków władz, których to dotyczy. Liczba dokooptowanych w ten sposób osób nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

§23

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia

 2. W walnym Zebraniu Członków udział biorą:

1/ z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni (delegaci) oraz członkowie honorowi,

2/ z głosem doradczym – członkowie wspierający (członkowie władz Stowarzyszenia, jeżeli nie są delegatami), zaproszeni goście.

 1. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków, zarząd Stowarzyszenia powiadamia członków (delegatów) co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania. Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Członków powinno zawierać dwa terminy obrad (§26 niniejszego statutu).

§24

 1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

 2. Walne Zebranie Członków obraduje wg. uchwalonego przez siebie porządku obrad.

 3. Walne Zebranie Członków otwiera prezes Stowarzyszenia lub jego zastępca i zarządza wybór przewodniczącego obrad.

§25

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Stowarzyszenia:

1/ z własnej inicjatywy,

2/ na żądanie Komisji Rewizyjnej,

3/ na pisemny wniosek co najmniej 10 członków zwyczajnych (delegatów).

 1. Zarząd Stowarzyszenia jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w ciągu miesiąca od dnia otrzymania żądania lub wniosku.

 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§26

Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają przy obecności:

 1. w pierwszym terminie – co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków,

 2. w drugim terminie – wyznaczonym w tym samym dniu 30 minut później niż pierwszy termin – bez względu na liczbę osób uprawnionych do glosowania.

§27

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

 1. uchwalanie statutu i jego zmian,

 2. uchwalanie głównych kierunków działania Stowarzyszenia,

 3. uchwalanie regulaminów nie zastrzeżonych do właściwości innych władz Stowarzyszenia,

 4. wybór i odwołanie Prezesa oraz członków władz Stowarzyszenia (głosowanie tajne),

 5. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu, Sądu Koleżeńskiego,

 6. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego, oraz podejmowanie uchwał w przedmiocie udzielenia lub nie absolutorium ustępującym władzom na wniosek Komisji Rewizyjnej,

 7. nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego Stowarzyszenia, na wniosek Zarządu Stowarzyszenia,

 8. podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

 9. uchwalanie regulaminu wyboru delegatów na Walne Zebranie.

Zarząd Stowarzyszenia

§28

Zarząd Stowarzyszenia, będący najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie między Walnymi Zebraniami Członków, kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, a za swoja pracę i działania odpowiada przed Walnym Zebraniem Członków.

§29

 1. W skład Zarządu wchodzi Prezes oraz 3-6 członków. Na swym pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera ze swego grona 1-2 wiceprezesów, sekretarza i skarbnika.

 2. Zasady i tryb działania Zarządu Stowarzyszenia ustala regulamin uchwalony przez Zarząd.

 3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc.

§30

 1. Do zakresu działania Zarządu należy:

1/ zwoływanie Walnego Zebrania Członków (delegatów),

2/ wykonywanie uchwał Walnego Zebrania,

3/ określanie szczegółowych kierunków działania Stowarzyszenia,

4/ powoływanie komisji problemowych, klubów i zespołów

5/ uchwalanie okresowych programów pracy Stowarzyszenia,

6/uchwalanie budżetu Stowarzyszenia i zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych,

7/ reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,

8/ określanie wysokości opłaty wpisowej i składek członkowskich,

9/ zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,

10/podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku nieruchomego i ruchomego Stowarzyszenia,

11/podejmowanie uchwał o przynależności Stowarzyszenia do krajowych i międzynarodowych organizacji oraz delegowanie przedstawicieli Stowarzyszenia,

12/zawieranie porozumień o współpracy z organami administracji i władzami naczelnymi innych organizacji,

13/organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,

14/zgłaszanie wniosków o nadanie przez Walne Zebranie Członków godności członka honorowego Stowarzyszenia,

15/występowanie z wnioskami do Sądu Koleżeńskiego o wykluczenie członka zwyczajnego, pełniącego funkcję we władzach Stowarzyszenia,

16/składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań ze swojej działalności,

17/ustalanie zasad zatrudniania i wynagradzania pracowników.

 1. Od uchwał Zarządu przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków, w terminie 30 dni od daty otrzymania uchwały Zarządu – za jego pośrednictwem. Odwołanie rozpatrywane jest na najbliższym posiedzeniu Walnego Zebrania Członków.

§31

Do rozwiązania poszczególnych problemów ekonomicznych lub ekonomiczno- organizacyjnych i przedłożenia wniosków Zarząd Stowarzyszenia powołuje komisje problemowe, określając ich skład i zadania.

§32

Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 2 członków Zarządu, w terminie 7 dni od daty zgłoszenia wniosku.

Komisja Rewizyjna

§33

Komisja Rewizyjna jest władza Stowarzyszenia powołana do sprawowania kontroli nad jego działalnością.

§34

Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona: przewodniczącego, zastępcę oraz sekretarza.

§35

 1. Do zakresy działania Komisji Rewizyjnej należy:

1/ kontrolowanie, co najmniej raz na pół roku, całokształtu działalności Stowarzyszenia,

2/ zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd, w terminie lub trybie ustalonym w statucie,

3/ prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu, celem omówienia uwag, wniosków i zaleceń wynikających z kontroli wewnętrznej i zewnętrznej. Posiedzenia Zarządu w takim przypadku winno odbyć się nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku (żądania).

4/ uchwalenie regulaminu działania,

5/ składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań z własnej działalności oraz wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium władzom naczelnym Stowarzyszenia,

6/ Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

§36

 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej maja prawo udziału, z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu i Sądu Koleżeńskiego.

 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia ani pozostawać z członkami tych władz w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,

 3. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

 4. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Komisji Rewizyjnej zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306, z 2001 r. Nr 85, poz. 924 i Nr 154, poz. 1799, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391 i Nr 60, poz. 535).

Sąd Koleżeński

§37

 1. Sąd Koleżeński jest władzą powołaną do:

1/ rozpatrywania i rozstrzygania spraw związanych z naruszeniem przez członka postanowień statutu, uchwał władz lub działania na szkodę Stowarzyszenia,

2/ rozstrzygania spraw i zatargów wynikłych między członkami Stowarzyszenia.

 1. Sąd Koleżeński orzeka na wniosek:

1/ Zarządu,

2/ Komisji Rewizyjnej,

3/ co najmniej 3 członków Stowarzyszenia,

4/ zainteresowanego członka – w sprawach osobistych.

§38

 1. Sąd Koleżeński składa się z 3 członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona: przewodniczącego, zastępcę i sekretarza.

 2. Członek Sądu Koleżeńskiego nie może pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.

 3. Przewodniczący Sadu Koleżeńskiego ma prawo udziału z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu.

§39

 1. Sąd Koleżeński może wymierzyć następujące kary:

1/ upomnienia,

2/ nagany,

3/ zawieszenia w prawach członka,

4/ wykluczenia ze Stowarzyszenia.

 1. Decyzja Sadu Koleżeńskiego podlega zaskarżeniu do Walnego Zebrania Członków.

§40

 1. Sąd Koleżeński składa sprawozdanie ze swej działalności Walnemu Zebraniu Członków.

 2. Sąd Koleżeński działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

Rozdział V

Majątek i fundusze

§41

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

 1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:

1/ opłaty wpisowe i składki członkowskie,

2/ dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Stowarzyszenia,

3/ dotacje,

4/ darowizny, zapisy i spadki,

5/ wpływy z działalności gospodarczej,

6/ dochody z ofiarności publicznej.

 1. Środki pieniężne, niezależnie od źródeł ich pochodzenia mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia. Wpłaty gotówkowe winny być, przy uwzględnieniu bieżących potrzeb niezwłocznie przekazane na konto.

 2. Nowo przyjęci członkowie wpłacają opłatę wpisową oraz składki członkowskie w ciągu 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia o przyjęciu do Stowarzyszenia.

 3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§42

 1. Dla ważności oświadczeń woli i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch osób, w tym Prezesa Zarządu lub zastępcy i skarbnika.

 2. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagane są dwa podpisy członków Zarządu.

§421

Stowarzyszenie nie może:

 1. udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej ,,osobami bliskimi”,

 2. przekazywać majątku Stowarzyszenia na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

 3. wykorzystywać majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia.

 4. Dokonywać zakupów na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz osoby im bliskie.

§422

Dochód osiągany przez Stowarzyszenie przeznaczony jest w całości na działalność określoną w Rozdziale II Statutu.

Rozdział VI

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§43

 1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

 2. Uchwalenie statutu lub jego zmian oraz rozwiązanie Stowarzyszenia mogą być przedmiotem Walnego Zebrania Członków wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad Walnego Zebrania Członków. Do zawiadomienia należy załączyć projekty stosownych uchwał.

 3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

 4. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych w statucie, mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach /Dz. U. Nr.20, poz. 104, z późniejszymi zmianami/.

Rozdział VII

Postanowienia końcowe

§44

Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się stosownego postanowienia sądu rejestrowego