Walne Zebranie Stowarzyszenia Nasz Gdańsk

Zebranie Stowarzyszenia 29_09_ glosowanie _prezydium Fot_J_Wikowski IMG_728329 września br. w Sali Inżynierów w Domu Technika w Gdańsku odbyło się doroczne Walne Zebranie Stowarzyszenia Nasz Gdańsk.

W programie zebrania było przede wszystkim sprawozdanie władz Stowarzyszenia z działalności w minionym roku oraz dyskusja na temat planu na kolejny rok. Był także urodzinowy tort dla prof. Andrzeja Januszajtisa…

W Zebraniu, którym przewodniczył Waldemar Kowalski uczestniczyli Członkowie Stowarzyszenia.

Zebranie Stowarzyszenia 29_09_ Waldemar_Kowlski -przewodniczacy zebrania Fot_J_Wikowski IMG_7303W Prezydium zasiedli wiceprezesi: Ireneusz Lipecki oraz Bogdan Sedler. Przebieg zebrania protokołował Sekretarz Zarządu Jędrzej Lesiński, a na sali obecni byli także pozostali Członkowie Zarządu: Małgorzata Cieśniewska oraz Maciej Multaniak. W łączności ze zgromadzonymi podczas zebrania (techniką elektroniczną) był także prezes Stowarzyszenia prof. Andrzej Januszajtis, który w krótkim wystąpieniu podziękował za aktywność Członków Stowarzyszenia w działaniu w trudnym okresie pandemii (zachęcił przy okazji do szczepienia antycovidowego). Prof. Januszajtis obchodził właśnie 94. urodziny, firma Grzegorza Pellowskiego, wybitnego piekarza i aktywnego działacza społecznego przygotowała okolicznościowy tort, a zgromadzeni życząc zdrowia, zaśpiewali Prezesowi „Sto i więcej lat…”.

Sprawozdanie

Przygotowane przez Prezesa sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia w miniony roku przedstawił wiceprezes Ireneusz Lipecki (rozwijając niektóre wątki).

Zebranie Stowarzyszenia 29_09_ wiceprezesi Stowarzyszenia i tort urodzinowy Fot_J_Wikowski IMG_7186

Prezes przywołał niektóre istotne wydarzenia z inicjatywy lub z udziałem przedstawicieli Stowarzyszenia w 2021 r., m.in. otrzymanie cennego albumu „Teki Gdańska Ignacego Klukowskiego, ukazanie się książki „W gdańsku i szerokim świecie” i przyznanie dyplomu w Kościerzynie (autor A. Januszajtis), złożenie kwiatów pod pomnikiem Inki Siedzikowny, udział w II Festynie Napoleońskim w Kamieńcu i wkopaniu kamienia węgielnego pod Muzeum Napoleońskie, konferencja poświęcona św. Ignacemu Loyoli w Starych Szkotach, odsłonicie tablicy pamiątkowej w Gdańsku (ul. Marszałka Focha) – miejscu zamieszkania sp. Zbigniewa Jujki – wybitnego grafika, satyryka, autora satyrycznego „Dzienniczka” w „Dzienniku Bałtyckim”, 14. Ogólnopolski Konkurs Skrzypcowy pamięci tragicznie zmarłej Aleksandry Januszajtis.

W sprawozdaniu wspomniano i przywołano osoby związane ze Stowarzyszeniem – zmarłe w miniony roku: Andrzeja Furmagę, Jacka Starościaka, Ryszarda Jaśniewicza. Na zawsze pozostanie w naszej pamięci także śp. Wacław Janocki (zmarły w styczniu 2022 r., członek władz Stowarzyszenie w poprzedniej kadencji, inicjator i organizator „Kącika literackiego”).

We wrześniu 2021 r. roku odbyło się Walne Zabranie Stowarzyszenia, które wybrało nowy Zarząd. (Dla informacji, z uwagi na rezygnację z funkcji Członka Zarządu Tadeusza Godlewskiego, zgodnie ze Statutem nowym członkiem Zarządu został Maciej Multaniak).

– W minionej kadencji Zarządu Stowarzyszenie, mimo ograniczeń wywołanych pandemią nie straciło podstaw rozwoju – stwierdził prof. Januszajtis. Podkreślił, że „wobec osłabienia bezpośrednich kontaktów szczególnie ważne było regularne wydawanie miesięcznika „Nasz Gdańsk”. W czasie lock-downu członkowie Stowarzyszenia wspomagali pomoc w zaopatrzeniu seniorów. Zabiegaliśmy o godne upamiętnienie miejsc, wydarzeń i postaci w dziejach Gdańska, m.in. Józefa Wybickiego. – Nie zatraciliśmy wartości leżących u podstaw naszego działania, których nadrzędnym celem jest integracja społeczności – stwierdził Prezes Stowarzyszenia. – Nadal cieszymy się wyrobiona marką w mieście?

Prezes podziękował wszystkim (w pierwszy rzędzie kolegom i koleżankom z Zarządu, szczególnie Pani Skarbnik Annie Kuziemskiej, Komisji Rewizyjnej) za aktywność i zaangażowanie. Zaapelował o pełne zaszczepienie się przeciwko śmiertelnemu wirusowi. Serdecznie podziękował członkom wspierającym Stowarzyszenie, sponsorom i przyjaciołom.

Referując Sprawozdanie Zarządu wiceprezes Ireneusz Lipecki niektóre tematy rozwinął, a także dodał kilka spraw, które zostały kontynuowane lub podjęte w bieżącej działalności, m.in. kontynuacji organizacji uroczystości z wyróżnieniem przez Stowarzyszenie Nasz Gdańsk medalem i tytułem „Zasłużona w Historii Miasta Gdańska” (we wrześniu br. prof. Elżbieta Grot – Kustosz Muzeum Stutthof w Sztutowie została wyróżniona, uroczystość, w ramach cyklu spotkań zainicjowanych przez Stowarzyszenie Nasz Gdańsk, zorganizowało Stowarzyszenie wraz z Muzeum Gdańska, pod patronatem Prezydent Miasta Gdańska), nawiązanie współpracy z VII LO w Gdańsku (klasą medialno-lingwistyczną i kołem dziennikarskim pod opieką nauczycielki Marioli Rautenberg) – zaczątku Warsztatów dziennikarskich (planowanego przedsięwzięcia we współpracy z gdańskim Stowarzyszeniem Dziennikarzy Polskich).

Finanse

Następnie Sprawozdanie finansowe za 2021 r. przedstawiła Skarbnik Anna Kuziemska.

Zebranie Stowarzyszenia 29_09_ Anna Kuziemska Fot_J_Wikowski sm IMG_7269Z przekazanych informacji wynika, że księgowość jest prowadzona prawidłowo, a sytuacja finansowa Stowarzyszenia jest stabilna (przychody, na poziomie 68 tys. zł, mają swoje źródła ze składek, darowizn, wpłat reklamowo-sponsorskich oraz dofinansowania – m. in. Wydawnictwa Miesięcznika „Nasz Gdańsk”). Gospodarka finansowa jest prowadzona prawidłowo, a wydatki są racjonalne i oszczędne. Największą pozycję kosztową jest wydawanie miesięcznika – rzędu 38 tys. zł (druk, papier, redaktor wydań). Na prowadzenie Portalu w miniony roku wydano kwotę zaledwie ok. 120 zł. (Portal jest dotychczas redagowany i zabezpieczany technicznie bezkosztowo, wolontariatowo – tak jak bezkosztowy jest hosting i bezpłatne jest użyczenie platformy internetowej). Udało się także ograniczyć koszty utrzymania biura oraz wydatki związane z eksploatacją siedziby Stowarzyszenia.

Sprawozdania przedstawili także: przewodniczący Komisji Rewizyjnej Józef Kubicki oraz Sądu Koleżeńskiego Sławomir Łabsz (do Sądu nie wpłynął żaden wniosek o rozpatrzenie sporu).

Zebranie Stowarzyszenia 29_09_ Komisja Rewizyjna Jozef Kubicki Fot_J_Wikowski IMG_7273

Komisja Rewizyjna stwierdziła, że dokumentacja finansowa stowarzyszenie jest prowadzona starannie i przejrzyście. Nie stwierdzono nieprawidłowości w dokumentacji księgowej. Komisja zwróciła uwagę na nieprawidłowości w prowadzeniu Dziennika podawczego poczty (co uniemożliwia sprawdzenie kompletności obiegu korespondencji przychodzącej i wychodzącej).

Zebranie Stowarzyszenia 29_09_ Slawomir Labsz_ Fot_J_Wikowski IMG_7276

Głosowania

Sprawozdanie Zarządu zostało przyjęte przez zgromadzonych Członków Stowarzyszenia większością głosów (42 – „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym”).

Natomiast w kolejny głosowaniu Sprawozdanie finansowe Skarbnika Anny Kuziemskiej zostało przyjęte przez zgromadzonych Członków Stowarzyszenia jednogłośnie.

Zebranie Stowarzyszenia 29_09_ sala obrad glosowanie Fot_J_Wikowski IMG_7288

Zebranie Stowarzyszenia 29_09_ sala obrad - glosowanie Fot_J_Wikowski IMG_7285

Dyskusja

Zgodnie z przyjętym przez zgromadzonych wnioskiem Zbigniewa Sochy (członka założyciel Stowarzyszenia) o uzupełnienie programu obrad o przedstawienie informacji na temat działań (inicjatyw, przedsięwzięć, pomysłów) realizowanych w minionym roku przez poszczególnych Członków Zarządu (oprócz Prezesa i Skarbnika) odbyła się dyskusja na wskazane tematy. Zbigniew Socha swój wniosek uzasadnił stwierdzeniem, że „po roku od powołania Zarządu nie stworzono planu prazy Zarządu, pomimo zobligowania Zarządu do posiadania takiego dokumentu przez Walne Zebranie Stowarzyszenia w dniu 29.09.2021 r.” a także, że „są powoływane osoby na stanowiska funkcyjne Stowarzyszenia w sposób łamiący Statut (…)”. W uzasadnieniu jest także mowa o „częściowej utracie kontaktu z członkami Stowarzyszenia” („po 25 latach spotkań Zarządu 4 razy w miesiącu, Zarząd przeszedł na system 1-krotnego zebrania Zarządu w miesiącu”.

Zebranie Stowarzyszenia 29_09_ Wniosek Z_Sochy Fot_J_Wikowski IMG_7322

Przedstawiony temat był przedmiotem burzliwej, lecz prowadzonej w przyjaznej atmosferze, dyskusji, w której głos zabrali: Ireneusz Lipecki, Zbigniew Socha, Maciej Multaniak, Jerzy Kortas, Bogdan Sedler oraz Waldemar Kowalski.

 

Zebranie Stowarzyszenia 29_09_ Zbigniew Socha_ Fot_J_Wikowski IMG_7331Zebranie Stowarzyszenia 29_09_ sala obrad glos zabiera p Multaniak Fot_J_WikowskiIMG_7326Zebranie Stowarzyszenia 29_09_ Komisja Rewizyjna_ Fot_J_Wikowski IMG_7328Zebranie Stowarzyszenia 29_09_ Bohdan Sedler Fot_J_Wikowski IMG_7340Podczas dyskusji dużo uwagi poświęcono sprawie konieczności przygotowania planu działania Zarządu na najbliższy okres i kolejny rok sprawozdawczy, większej transparentności w działaniu i podejmowaniu decyzji, zwiększenia aktywności w okresie zniesionych już ograniczeń epidemicznych w organizacji spotkań (za rok odbędzie się bowiem Zebranie sprawozdawczo-wyborcze). Omawiano także tematy dotyczące m.in.:

  • nowych przedsięwzięć aktywujących środowiska skupione w Stowarzyszeniu, w tym młodzież,
  • kontynuacji uroczystości z wyróżnieniem przez Stowarzyszenie Nasz Gdańsk medalem i tytułem „Zasłużona w Historii Miasta Gdańska”,
  • prowadzenia i rozwoju mediów Stowarzyszenia (Miesięcznika Nasz Gdańsk oraz Portalu nasz.gdansk.pl) – pozyskiwanie nowych Autorów oraz środków finansowych na rozwój wydań papierowych oraz internetowych,
  • oraz prowadzenie i rozwoju klubów tematycznych: „Salon piękności słowa” – kontynuacja „Kącika literackiego” utworzonego z inicjatywy śp. Wacława Janockiego i warsztatowo prowadzonego przez śp. Ryszarda Jaśniewicza (głos zabrał Jerzy Szafirowicz) oraz „Warsztatów dziennikarskich” – dla młodzieży (m.in. na kanwie rozpoczętej owocnej już współpracy z dziennikarskim kołami szkolnymi oraz wg propozycji współpracy z gdańskim odziałem Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich),Omawiano także różne formy aktywności członków Stowarzyszenia (m.in. dokonania patrycjuszek – Anna Stawska, działalności charytatywnej, w tym w solidarności z Ukrainą – Aneta Borkowska oraz realizowane różne przedsięwzięcia prowadzące do oszczędnego gospodarowania środkami finansowymi- m.in. inicjatywa Macieja Multaniaka dotycząca „opłaty wspólnotowej”.

Zebranie Stowarzyszenia 29_09_ Jerzy Szafirowicz _Fot_J_Wikowski IMG_7336Zebranie Stowarzyszenia 29_09_ Anna Stawska Fot_J_WikowskiIMG_7350Członek Zarządu, Maciej Multaniak złożył wniosek o przygotowanie przez Zarząd na kolejny zjazd poprawek do Statutu (dotyczących majątku Stowarzyszenia nieruchomości, ruchomości i funduszy – § 41, pkt 1).

Podczas Zebrania poinformowano o przyjęciu  nowych Członków Stowarzyszenia Nasz Gdańsk. Legitymację otrzymał inż. Krzysztof Kopcia.Zebranie Stowarzyszenia 29_09_ Krzysztof Hopcia Fot_J_Wikowski IMG_7245

Na tym przewodniczący Walnego Zebrania Waldemar Kowalski zakończył obrady.

Gdańsk, 29.09.2022 r.

Tekst i zdjęcia: Janusz Wikowski

ZOBACZ FOTOREPORTAŻ Z WALNEGO ZEBRANIA. Fot. JANUSZ WIKOWSKI

XX – lecie miesięcznika „Nasz Gdańsk”. Wiedza historyczna, problemy społeczne, inicjatywy na rzecz Gdańska i mieszkańców

NG VI 2021 do netu-page-007 aMiesięcznik „Nasz Gdańsk” ukazuje się nieprzerwanie od czerwca 2001 roku. Numer bieżący, z czerwca 2021 roku, jest dwieście trzydziesty dziewiąty z kolei. Nie lada to satysfakcja i sukces na chwiejnym rynku prasowym. Atutem jest fakt, że wydawcą periodyku jest organizacja pozarządowa.

Stowarzyszenie ”Nasz Gdańsk’” powstało w 1994 roku.
Zaczęło się od Informatora
Od ponad dwudziestu siedmiu lat działamy na rzecz Gdańska i jego mieszkańców. Stowarzyszenie próbowało się jak najskuteczniej przebić ze swoim głosem do szerszej opinii publicznej. Zdawaliśmy sobie sprawę, że aby być słyszalnym i skutecznym w rozwiązywaniu istotnych problemów, powinniśmy mieć własne narzędzia, za pomocą których będziemy mogli docierać do mieszkańców oraz instytucji i władz samorządowych.
Podjęliśmy próbę stworzenia własnego czasopisma. W 1997 i 1998 roku ukazały się po dwa numery Informatora Stowarzyszenia „Nasz Gdańsk”. Niestety, nie udało się zachować ciągłości tytułu. Nie mieliśmy doświadczenia, nie udało nam się pozyskać stałego zespołu współpracowników, zabrakło funduszów.
Trzeba było jeszcze upływu kilku kolejnych lat. Kiedy Stowarzyszenie wzmocniło się, wówczas kolejna próba powiodła się i w czerwcu 2001 roku ukazał się pierwszy numer miesięcznika, którego teraz obchodzimy dwudziestolecie istnienia na rynku prasy gdańskiej.
Nie komercyjny, bezpłatny

Od pierwszego wydania miesięcznik odgrywa istotną rolę w działalności Stowarzyszenia.
Otworzyły się możliwości upowszechniania wiedzy historycznej, poruszaliśmy problemy społeczne, występowaliśmy z inicjatywami na rzecz Gdańska i mieszkańców. W miesięczniku piszą członkowie i sympatycy Stowarzyszenia „Nasz Gdańsk”, bez pobierania honorariów. To dzięki temu oraz udziale w przedsięwzięciu dziennikarzy i wsparciu finansowemu wielu firm, miesięcznik się rozwija i utrzymuje wysoki poziom merytoryczny.
Tu należy podkreślić, że każdy numer ukazuje się nie tylko w wersji papierowej, ale i elektronicznej na portalu www.nasz.gdansk.pl.
Ponadto nasz miesięcznik jest w Gdańsku jedynym czasopismem nie komercyjnym, bezpłatnym, poruszającym szeroko rozumianą problematykę historyczno – społeczną.
Jest czasopismem niezależnym od partii politycznych. Staramy się być konstruktywni, jednak jeśli występuje taka konieczność, to również toczymy spory i batalie z władzami.
Współzałożyciel i wiodący autor prof. Andrzej Januszajtis
Pierwszy zespół redakcyjny liczył kilka osób, na którego czele stał prof. Andrzej Januszajtis, współzałożyciel miesięcznika, wiodący autor publikacji o historii Gdańska. To Profesorowi zawdzięczamy wysoki poziom miesięcznika oraz skupienie wokół czasopisma pasjonatów i miłośników Gdańska oraz doświadczonych dziennikarzy.
Jako współzałożyciel czasopisma zajmowałem się głównie sprawami organizacyjno – technicznymi, pozyskiwałem środki finansowe na wydanie, dbałem o dystrybucję miesięcznika.
Przez pierwsze dwa lata redaktorem wydania była Olga Zielińska, dziennikarka telewizyjna, publicystka magazynu „Solidarność”. W tym trudnym, początkowym okresie, Olga wyjątkowo ofiarnie i z dużym zaangażowaniem współtworzyła miesięcznik, konsolidując redakcję i umacniając pozycję pisma na rynku gdańskim.
Kolejnym redaktorem wydania przez niespełna sześć lat był śp. Antoni Perzyna, któremu, z oddaniem, pomagała jego, żona Ewa. Antoni redagował, uspokoił i usystematyzował pracę przy miesięczniku. Dużo pisał o bliskiej swemu sercu oświacie i sporcie.
Od ponad 12 lat sekretarzem redakcji i redaktorem wydania jest red. Katarzyna Korczak, znana między innymi z pracy w „Dzienniku Bałtyckim” ,”Głosie Wybrzeża”, ,,Dzienniku Pomorza”, „Gazecie Gdańskiej”. Współpracuje z Muzeum Gdańska, organizując cykle spotkań w Domu Uphagena.
Red. Katarzyna Korczak wprowadziła pełen profesjonalizm w pracy redakcji.Jest wymagająca, skrupulatnie przestrzega ustaleń, terminów, co w konsekwencji wprowadziło ład i spokój. Jest autorką o wydarzeniach kulturalnych oraz o ludziach przybyłych po wojnie z Kresów Wschodnich do Gdańska.

Od 2014 roku mamy portal internetowy

Pierwszym twórcą i opiekunem strony internetowej Stowarzyszenia „Nasz Gdańsk” była do końca 2013 roku Barbara Jankowska.
Od 2014 roku stronę internetową przekształcił w profesjonalny portal internetowy www.nasz.gdansk.pl Janusz Wikowski. Jest jego redaktorem naczelnym, to doświadczony dziennikarz, były redaktor naczelny „Dziennika Bałtyckiego”, obecnie kształcący adeptów w zawodzie dziennikarza.
W portalu ukazują się artykuły autorów miesięcznika, fotorelacje ze spotkań i uroczystości organizowanych przez Stowarzyszenie. Portal zdecydowanie zwiększa możliwość dotarcia miesięcznika szczególnie do młodych odbiorców.
Wymienić tematy, opisać batalie, jakie były podejmowane w dwudziestoleciu miesięcznika, w jednym artykule nie sposób. Dlatego ograniczę się do najbardziej istotnych w sposób skrótowy.

W obronie zieleńca, pomoc ofiarom powodzi, przeciwko reklamom zasłaniającym zabytki…

Już w pierwszym numerze w 2001 roku rozpoczęliśmy szeroko zakrojone działania w obronie zieleńca przy ul. Szerokiej, w miejscu którego miał powstać zespół budynków handlowo – usługowych. Przy szerokim udziale mieszkańców, na czele których stała śp. Barbara Kierkowska, udało się zebrać 1300 podpisów w obronie skweru. Przekonaliśmy do swoich racji wielu radnych, skwer został uratowany. Ten tak duży sukces opisywany w miesięczniku potwierdził rolę pisma i uskrzydlił członków Stowarzyszenia.
Kolejnym tematem, podjętym przez miesięcznik i Stowarzyszenie, było zaangażowanie się w pomoc podczas wielkiej powodzi w 2001 roku w Gdańsku. W wyniku przeprowadzonych kwest na ulicach miasta mogliśmy przekazać pieniądze szkołom nr 10 i nr 16 na Oruni i szkole nr 59 na Olszynce.
Na łamach miesięcznika rozpoczęliśmy wręcz batalię z zaśmiecaniem miasta olbrzymimi reklamami, które niejednokrotnie zasłaniały historyczne budynki. Nie godziliśmy się na przyzwolenie władz i przedkładanie komercji ponad piękno i estetykę Gdańska.
Oddzielne wydanie miesięcznika było poświęcone w całości inicjatywie budowy krytej pływalni olimpijskiej samofinansującej się na Żabim Kruku. Komitet, pod przewodnictwem Rufina Godlewskiego, w latach 2001-2004 wykonał olbrzymi zakres prac. Doprowadził do powstania projektu koncepcyjnego oraz wpisania obiektu na listę najważniejszych inwestycji na 6. pozycji Ministerstwa Sportu, z dofinansowaniem 50 mln zł w latach 2005 – 2008. Niestety, władze
miasta, pomimo początkowego wsparcia, wycofały się z udziału w finansowaniu badań archeologicznych i niektórych prac związanych z dokumentacją techniczną. Gdańsk do dnia dzisiejszego nie posiada tego typu pływalni.

Przeciwko kładkom przez Motławę – bezskutecznie. Trzy pamiątkowe tablice

Kolejnym, ważnym tematem, podnoszonym długo w miesięczniku, był sprzeciw wobec zgody władz miasta Gdańska na budowę kładki przez Motławę na Ołowiankę, a następnie, kolejnej, na wysokości ul św. Ducha.
Pomimo poparcia Stowarzyszenia przez środowiska związane z morzem oraz dużej liczby mieszkańców, kładki powstały. Argumenty, które podawał nieustannie prof. Andrzej Januszajtis,
podkreślając, że bezpowrotnie zostanie zniszczona historyczna panorama starego portu, powstanie dodatkowa przeszkoda dla żeglugi, ponadto brak jest ekonomicznego uzasadnienia tworzenia takich obiektów, nie były brane pod uwagę przez władze Gdańska. Kładki powstały.
Dużym wyzwaniem dla Stowarzyszenia i miesięcznika było odsłonięcie trzech tablic. Pierwsza z nich, umieszczona na murze Aresztu Śledczego 11 listopada 2009 roku, upamiętnia pobyt w tym zakładzie w 1917 roku Józefa Piłsudskiego i Kazimierza Sosnkowskiego. Na czele komitetu organizacyjnego stali przedstawiciele Stowarzyszenia prof. Andrzej Januszajtis, Waldemar Kowalski, Rufin Godlewski, Barbara Jankowska. Kolejne dwie tablice odsłonięto na murze Komendy Miejskiej Policji.

Okładka Informatora Stowarzyszenia „Nasz Gdańsk”
Nr 1, październik 1997
Okładka miesięcznika Stowarzyszenia „Nasz Gdańsk”
Nr 1 czerwiec 2001
1 czerwca 2010 roku. Jedna upamiętnia 15 – lecie powrotu Polski nad morze. Druga tablica przypomina, że budynek, w którym w latach 1921-1939 był siedzibą Komisariatu Generalnego Rzeczpospolitej Polskiej, w czasie drugiej wojny światowej stał się miejscem kaźni Żołnierzy Ruchu Oporu i Polonii Gdańskiej. W tej wyjątkowej uroczystości uczestniczyło około 1500 osób, w tym władze kościelne, wojewódzkie i miejskie oraz liczna grupa młodzieży.
W sposób istotny przyczyniliśmy się do ufundowania sztandaru Komendzie Miejskiej Policji w Gdańsku. Uroczystość przekazania sztandaru odbyła się 15 lipca 2011 roku na Długim Targu przy udziale władz pomorskich i dowództwa Policji oraz dużej rzeszy turystów i mieszkańców Gdańska. Olbrzymią pracę w komitecie wykonał Waldemar Kowalski.

Powróciło kamienne serce miasta. Zasłużeni, zapomniani

Urzeczywistniło się marzenie prof. Andrzeja Januszajtisa, 15 września 2018 r. powróciło na swoje historyczne miejsce kamienne serce miasta, czyli symboliczny środek miasta z XV wieku wykonany z granitowego kamienia i wbudowany w uliczny bruk ul św. Ducha w pobliżu Kaplicy Królewskiej.
W sposób szczególny przyczynili się do sfinalizowania tego wydarzenia prof.
Andrzej Januszajtis i Ireneusz Lipecki.
Niezmiernie istotnymi działaniami miesięcznika i Stowarzyszenia jest organizowanie uroczystości wspólnie z Muzeum Gdańska, celem uhonorowania osób szczególnie zasłużonych w historii miasta Gdańska. Osoby te, wraz z upływającym czasem, zostały zapomniane przez, zmieniające się, władze. Stowarzyszenie i Muzeum Gdańska honoruje takie osoby.
Dotychczas tytuł Zasłużonego w Historii Miasta Gdańska otrzymało trzynaście 13 osób. Pomysłodawcą i głównym organizatorem przedsięwzięcia jest Rufin Godlewski.

Bez ich tekstów miesięcznik nie byłby ten sam

Lista autorów miesięcznika przez to mijające dwudziestolecie częściowo się zmieniała, dlatego w pierwszej kolejności chciałbym podziękować i przypomnieć tych, którzy odeszli od nas do lepszego świata i tych, którzy ze względu na zły stan zdrowia, zaprzestali pisać. To dzięki ich zaangażowaniu i wieloletniej bezinteresownej pracy miesięcznik ma tak dobrą opinię na rynku prasy. Oto oni: śp. arch. STANISŁAW MICHEL – nestor odbudowy Głównego Miasta, autor odbudowy ponad 200 kamienic, pisał głównie o architekturze i problemach odbudowy Gdańska
śp. prof. ZBIGNIEW SZOT – wykładowca Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu, pisał o problematyce dzieci autystycznych
śp. red .MIROSŁAW BEGGER – dziennikarz, pisał o sporcie, z naciskiem na sport pomorski
RUFIN GODLEWSKI – wyjątkowo, zaangażowany w pierwszych latach miesięcznika, pisał o działaniach Stowarzyszenia, a w sposób szczególny o sporcie szkolnym, organizator wielu turniejów szkolnych
MIECZYSŁAW WAŚIEWICZ – pisał o historii Stoczni Gdańskiej niezwykle ciekawie i merytorycznie
WACŁAW JANOCKI – relacjonował efekty twórczości koła literackiego, którego był założycielem
Kolejną grupę stanowią ci, którzy ze względu na intensywną pracę zawodowa i inne obowiązki, po prostu nie mają już sił i czasu, aby uczestniczyć dalej w życiu miesięcznika.
Należą im się serdeczne podziękowania, ich wkład wyjątkowej pracy jest widoczny na łamach miesięcznika. Są nimi:
dr JAROSŁAW BALCEWICZ – publicysta, pisał w miesięczniku od 2003 roku, poruszał problematykę społeczną, kulturalną, publikował teksty o mniejszościach narodowych
WALDEMAR KOWALSKI – dokumentalista, publicysta, autor wielu reportaży z kraju i zagranicy, publikował tez teksty o tematyce historycznej
dr inż. BOGDAN SEDLER – poruszał głównie tematykę techniki i ekologii
ROMAN NADOLNY – przewodnik turystyczny, poruszał tematykę historyczną
ARKADIUSZ KOWALINA – ukazywał piękno i ułomności Wrzeszcza.
Bardzo nam brakuje waszych tekstów, mamy nadzieję, ze znów włączycie się do tworzenia w miesięczniku.

Działają na pełnych obrotach

Kolejną grupę stanowią autorzy, na których aktualnie opiera się nasz miesięcznik, to oni kontynuują nasze wspólne dzieło, jakim jest miesięcznik „Nasz Gdańsk”. Są nimi:
prof. ANDRZEJ JANUSZAJTIS – współzałożyciel miesięcznika. Jest autorem ponad 30 książek, głównie poświęconych historii Gdańska. Opublikował w miesięczniku ponad 270 niezwykle cennych artykułów. Jak sam autor podkreśla, w swoich artykułach stara się ukazać piękno Gdańska, aby pobudzić ciekawość czytelnika, zachęcając do odkrywania uroków miasta i poznawania jego ponad tysiącletniej historii.
red. KATARZYNA KORCZAK – od ponad 12 lat jest sekretarzem redakcji – redaktorem wydania. Pisze artykuły o wydarzeniach kulturalnych w regionie, czy też o losach gdańszczan ekspatriantów z kresów wschodnich. To ona nadaje ostatni kształt każdemu wydaniu miesięcznika od 12 lat
JÓZEF KUBICKI – pisze najczęściej o Oruni, jednocześnie inspirując lokalną społeczność i firmy tam działające do aktywności na rzecz mieszkańców i dzielnicy
KRYSTYNA TYLMAN – opisuje wszelkie inicjatywy i działania Klubu Seniora „Motława”
SŁAWOMIR LEWANDOWSKI –porusza tematykę bliską mieszkańcom Gdańska, ukazuje atrakcyjność turystyczną i gospodarczą miasta
MARCIN GŁOŚKIEWICZ – pisze o rozwoju portów i znaczeniu gospodarki morskiej i śródlądowej dla gospodarki kraju
JAN KULAS – przypomina o wydarzeniach z ostatnich 70 lat oraz przybliża wiedzę o Kociewiu
WOJCIECH MIENIK – przybliża nam wiedzę o Napoleonie Bonapartymi okresie z nim związanym
KRYSTYNA OCHĘDZAN – jak kronikarz pisze o ważnych wydarzeniach na Oruni
JOLANTA I ADAM KAJZEROWIE nagrodzeni poeci, przybliżają nam częściowo zapomnianych pisarzy i literatów z dalekiej przeszłości
JAROSŁAWA STRUGAŁA – opisuje okolicznościowe wydarzenia Stowarzyszenia  „Nasz Gdańsk’’
JERZY LITWIN – były dyrektor Muzeum Morskiego, publikuje cykl artykułów pt. Statki gdańskie w ikonografii.
Dziękujemy.
Bez wsparcia finansowego zaprzyjaźnionych firm i instytucji przedsięwzięcie nie przetrwałoby tych dwudziestu lat. Dlatego w sposób szczególny chcemy podziękować wszystkim reklamodawcom, a są nimi:

KUPCY DOMINIKAŃSCY CENTRUM OGRODNICZE – JUSTYNA KANCELARIA REPRYWATYZA-CYJNA [DART]
FIRMA BUDOWLANA RECON PIEKARNIA – PELLOWSKI PRZEDSIĘBIORSTWO – CEMET PIEKARNIA – CUKIERNIA EUGENIUSZ LIPIŃSKI
Dziękując serdecznie naszym przyjaciołom reklamodawcom zapraszamy do współpracy wszystkich, którym leży na sercu dobro Gdańska i jego mieszkańców.
Specjalne podziękowania składamy Drukarni WIB i portalowi 4Biznes,eu, za życzliwość, wyrozumiałość i sympatyczną współpracę od wielu lat.
Szczególnie serdeczne i ciepłe podziękowania należą się naszemu koledze ROMANOWI MAJCHROWICZOWI za cierpliwą, sumienną dystrybucję miesięcznika. Roman również wiele czasu poświęca na indywidualne wysyłanie gazet poprzez pocztę.
Ponadto w dystrybucji miesięcznika biorą udział ANNA KUZIEMSKA, ANNA MAKILLA-PUCZKA i JÓZEF KUBICKI, serdecznie dziękujemy.
DANUCIE ZNAMIEROWSKIEJ dziękujemy za gotowość niesienia pomocy w każdej sytuacji.

Możemy z nadzieją i optymizmem patrzeć w przyszłość
To dwudziestolecie miesięcznika jest sukcesem nie tylko zespołu redakcyjnego i autorów tekstów, ale przede wszystkim Reklamodawców, Czytelników, Członków Stowarzyszenia i Osób Wspierających. Przebyliśmy wspólnie przez te dwadzieścia lat długą i niejednokrotnie bardzo trudną drogę, ale, podkreślić należy, z sukcesem.
Nie zmarnujemy tego, co już razem osiągnęliśmy, możemy z nadzieją i optymizmem patrzeć w przyszłość.
Pasja, rzetelność i bezinteresowność przenoszą góry. Myślę, że na następnym jubileuszu miesięcznika, będziemy już mogli się spotkać, bez koronawirusa, i świętować piękną historię pasjonatów i miłośników naszego pięknego Gdańska.

ZBIGNIEW SOCHA

SONY DSC

Zbigniew Socha -współzałożyciel i organizator Miesięcznika NASZ GDAŃSK. Fot. Janusz Wikowski

NG VI 2021 do netu-page-007 a

Publikacja: Nr 6/2021 Nasz GDAŃSK