Zebranie Zarządu Stowarzyszenie 20 listopada

NG Walne 2023 Obrady nowy Zarząd Fot_J_Wikowski IMG_5737

Zgodnie z zapowiedzią Zebranie Zarządu Stowarzyszenie odbędzie się 20 listopada br. (poniedziałek). Początek o godz. 17.

Zebrania Zarządu są otwarte – dla Członków Władz Stowarzyszenia a także dla osób zainteresowanych tematyką zebrania.

Zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia, Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc (§29, pkt. 3). Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 2 członków Zarządu, w terminie 7 dni od daty zgłoszenia wniosku (§32).

W posiedzeniach Zarządu mają prawo udziału, z głosem doradczym Członkowie Komisji Rewizyjnej (§36). Zgodnie z §38, pkt. 3 prawo udziału z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu ma także Przewodniczący Sadu Koleżeńskiego.

Program zebrania Zarząd 20.11.2023r