Kandydaci do Rad Dzielnic z poparciem Naszego Gdańska

Stowarzyszenie Nasz Gdańsk popiera w wyborach do Rad Dzielnic Gdańska następujące osoby:

Kandydaci na radnych dzielnicy GDAŃSK-ŚRÓDMIEŚCIE.

NG - ŚRÓDMIEŚCIE-page-001I rząd od lewej: Leszek POCHROŃ-FRANKOWSKI, Mikołaj GÓRSKI, Łukasz PELLOWSKI. II rząd od lewej: Maciej MULTANIAK, Igor LEWANDOWSKI, Bohdan GAJKOWSKI, Anna STAWSKA, Stanisław MICHEL, Mateusz LITWIŃSKI, Edmund SZYMAŃSKI, Dominika IKONNIKOW, Jarosław ŻURAWIŃSKI, Paweł ZIENKIEWICZ.

janocki

Wacław Janocki startuje do Rady Dzielnicy GDAŃSK-ŚRÓDMIEŚCIE z poparciem Stowarzyszenia Nasz Gdańsk, w którym sprawuje funkcję w Komisji Rewizyjnej.

Wacław Janocki – lat 69. Mieszkam w Gdańsku przy ulicy Chłodnej. Z zawodu jestem elektrykiem o długim stażu pracy, posiadam wykształcenie średnie. Przez dwie kadencje pracowałem w Radzie Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Długie Ogrody”. Byłem przewodniczącym Komisji Technicznej i zastępcą przewodniczącego Rady Nadzorczej. Poprzez zdobyte doświadczenie chciałbym pomoc mieszkańcom dzielnicy Śródmieście w realizacji ich wniosków i postulatów. Jestem mocno związany z dzielnicą, zainteresowany jej rozwojem, zagospodarowaniem przestrzennym, rewitalizacją, pięknem, czystością i porządkiem. Dlatego mój akces kandydowania do rady Dzielnicy Śródmieście jest tego powodem. Liczę na wsparcie ze strony mieszkańców dzielnicy dla osiągnięcia wspólnego celu.

Pellowski - 2

Od prawej: Łukasz Pellowski, Grzegorz Pellowski, Lech i Danuta Wałęsowie

Łukasz Pellowski – lat 33. Przedsiębiorca. Szczęśliwy mąż i ojciec 2 wspaniałych dziewczynek. Od najmłodszych lat pracowałem w rodzinnej firmie: Piekarnia – Cukiernia „Pellowski”. Uzyskałem tytuł mistrza w zawodzie piekarz. Obecnie jestem członkiem komisji egzaminacyjnej w tym zawodzie.

Po ukończeniu studiów otworzyłem własne przedsiębiorstwo funkcjonujące w ramach firmy rodzinnej: Piekarnia – Cukiernia „Pellowski” Łukasz Pellowski.

Działam aktywnie w Cechu Rzemiosł, a także należę do Stowarzyszenia „Nasz Gdańsk”. Jestem bezpartyjny. W czasie wolnym zajmuję się sportami motorowodnymi i żeglarstwem.

Z dzielnicą Śródmieście jestem związany od urodzenia. Tu mieszkam i pracuję. Dostrzegam wyraźnie, co należy zmienić, poprawić, ulepszyć, by mieszkańcom żyło się dostatniej, wygodniej i bezpieczniej. Zależy mi także na tym, by odwiedzający Gdańsk turyści mogli ciekawie spędzić czas, odpocząć i podziwiać piękno naszej dzielnicy.

Jako radny dzielnicy zamierzam:

  • podejmować działania zmierzające do promowania Gdańska
  • współorganizować i wspierać inicjatywy dążące do poprawy życia mieszkańców dzielnicy,
  • opiniować funkcjonowanie komunikacji na terenie dzielnicy i miasta,
  • zgłaszać uwagi i wnioski do projektu zagospodarowania przestrzennego,
  • podejmować działania na rzecz ochrony środowiska, przyrody, zieleni oraz czystości kanałów wodnych.

Igor Lewandowski – 21 lat. Mieszkam przy ulicy Mariackiej. Jestem absolwentem II LO w Gdańsku, studiuję na I roku Uniwersytetu Gdańskiego na Wydziale Nauk Ekonomicznych. Od urodzenia mieszkam i uczę się w Gdańsku. Codziennie przechodzę ulicami Głównego Miasta i nabieram pewności, że jest to moje miejsce na ziemi.

Bardzo chciałbym, aby nasza dzielnica stawała się coraz piękniejsza, ale przede wszystkim żeby była należycie zagospodarowana, czysta i bezpieczna. Dostrzegam potrzeby młodych ludzi ze Śródmieścia. Brakuje nam obiektów do uprawiania sportu. Potrzebne nam są miejsca, gdzie moglibyśmy się spotykać i rozwijać nasze zainteresowania. Chciałbym również zaktywizować do działania większą liczbę ludzi młodych, włączając ich do organizowania dni sąsiadów czy festynów okolicznościowych na terenie dzielnicy.

Znaczną część mieszkańców naszej dzielnicy stanowią seniorzy. W Śródmieściu mieszka ponad 10 000 osób w podeszłym wieku. Seniorom brakuje terenów zielonych, a przede wszystkim ławek, na których mogliby przysiąść i spędzić czas na świeżym powietrzu. Brakuje również dostatecznie dużego pomieszczenia, gdzie wszyscy chętni seniorzy mogliby się spotykać. Będę się starał, aby rozwiązać ten problem. Włączę się do prac związanych z powołaniem na terenie Śródmieścia Rady Seniorów. Jako radny dzielnicy będę swoim czasem i wiedzą służyć mieszkańcom. Postaram się doprowadzić do uporządkowania zielonych skwerów. Będę próbował zmniejszyć lub ograniczyć do minimum natężenie ruchu samochodowego oraz zwiększyć liczbę czynnych toalet zwłaszcza w okresie letnim.

Bohdan Gajkowski – 67 lat, emeryt wojskowy. Ukończyłem szkołę chorążych. Mieszkam w Gdańsku przy ul. Długie Ogrody. Moje główne cele w Radzie Dzielnicy Śródmieście to przede wszystkim: dbałość o naprawę nawierzchni ulic i chodników z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych, poprawa stanu terenów zielonych oraz zwiększenie ich powierzchni. Chcę angażować się w działania na rzecz seniorów poprzez realizację wspólnych inicjatyw, organizowanie funduszy na te cele i zapewnienie dla seniorów domu dziennego pobytu. Chcę utrzymywać stały kontakt z mieszkańcami dzielnicy, podejmować inicjatywy na rzecz ochrony środowiska przyrody oraz czystości kanałów wodnych. Potrzeby widzę na każdym kroku, chcę być pomocny w ich rozwiązywaniu.

Mateusz Litwiński – ur. w 1989 roku w Gdańsku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego oraz Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Z wykształcenia magister politologii. Aktywny działacz społeczny oraz Radny dzielnicy Śródmieście w pierwszej kadencji. Od lat związany z Bazyliką Mariacką. Popierał działania mające na celu aktywizację seniorów, zwiększenie bezpieczeństwa i estetyki dzielnicy oraz rozpowszechnienie aktywności fizycznej u młodzieży. Uważa, że należy kontynuować powyższe idee i działania w nadchodzącej kadencji jak również nie dopuścić do zamknięcia Pałacu Młodzieży, który od lat jest centrum wychowania tysięcy mieszkańców Gdańska. W Śródmieściu drzemie ogromny kapitał społeczny, który dzięki przemyślanym inicjatywom Rady Dzielnicy, jest w stanie ożywić nasze piękne miasto.

Kandydat na radnego dzielnicy GDAŃSK-MAŁE PRZYMORZE

Krzysztof SIELICKI

NR - PRZYMORZE-page-001

Kandydat na radnego dzielnicy GDAŃSK-ORUNIA-ŚW. WOJCIECH-LIPCE. Józef KUBICKI

NG - ORUNIA-page-001

Józef Kubicki – wiceprezes Stowarzyszenia Nasz Gdańsk

Ja, Józef Kubicki zwracam się do Szanownych Wyborców o oddanie na mnie głosu w wyborach do Rady Dzielnicy Orunia – Św. Wojciech – Lipce. W Oruni zamieszkuję z rodziną od 1971 r. Jestem inżynierem, absolwentem Politechniki Gdańskiej Wydziału Budowy Maszyn. Obecnie na emeryturze. Jestem członkiem i rzeczoznawcą Stowarzyszenia Inżynierów i Mechaników Polskich (SIMP) w specjalności „Remont Maszyn i Urządzeń”. W dorobku inżynierskim opracowałem cztery i wdrożyłem dwa patenty w Gdańskiej Stoczni Remontowej.

Mam wieloletnie doświadczenie zawodowe:

  • 18 lat pracowałem w Gdańskiej Stoczni Remontowej i Stoczni Gdańskiej;
  • przez 10 lat byłem koordynatorem Oddziału ZORPOT-SIMP – interdyscyplinarnego Ośrodka Rzeczoznawstwa i Postępu Technologicznego w Gdańsku;
  • przez blisko dekadę prowadziłem własną działalność gospodarczą w usługach technicznych.

Znam też ciężką pracę na emigracji pracując przez 2 lata w budownictwie w USA.
Dlaczego kandyduję.

Posiadam duże doświadczenie zawodowe. Jestem założycielem Koła Inżynierów i Pasjonatów Oruni – IKO. Co mi umożliwiło zapoczątkowałem wizyt studyjnych młodzieży oruńskich szkół w zakładach produkcyjnych i usługowych oraz współpracy w tym zakresie z Politechniką Gdańską. Mając na celu łatwiejsze ukierunkowanie młodemu człowiekowi wyboru przyszłego zawodu. Zapoczątkowałem cykl spotkań konsultacyjnych mieszkańców, przedsiębiorców, szkół i Rad Rodziców oraz reprezentantów władz w sprawach dzielnicy. Rzetelna i konstruktywna wymiana poglądów powinna przybliżać rozwiązywanie nabrzmiałych problemów. Te działania trzeba kontynuował.

Będę zabiegał o rzeczywistą rewitalizację dzielnicy – mojej Oruni – w powiązaniu z sąsiednimi dzielnicami. W tym celu będę utrzymywał współpracę ze Stowarzyszeniem „Nasz Gdańsk” oraz Naczelną Organizacją Techniczną NOT Oddział w Gdańsku, jak również z innymi dzielnicami i organizacjami pozarządowymi. Nieustannie zabiegam, wraz z innymi, o żywotną sprawę przejazdów kolejowych poprzez poszukiwanie rozwiązań np. alternatywnej koncepcji budowy tunelu oraz problemu linii energetycznej 2×110 kV, która może przeciąć część Dolnej Oruni. Powinna być linią podziemną.

Nasza Orunia jest jedną z najstarszych dzielnic Gdańska. Tutaj jest także najstarszy i najpiękniejszy park. To przez Orunię prowadzi droga do Gdańska – mam tego pełna świadomość. Będąc radnym dzielnicy będę miał dodatkowe prawne możliwości zabiegania o ważne dla nas sprawy.

Oddany na mnie głos – nie będzie zmarnowany.

Z poważaniem

Józef Kubicki

* * *

Kandydaci na radnych dzielnicy GDAŃSK-WRZESZCZ GÓRNY.

NG - WRZESZCZ-page-001Od lewej: Maciej KAŁAS, Gabryjela ROSZKOWSKA i Wojciech KULIŃSKI.

Maciej KAŁAS – lat 59. Jestem absolwentem Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Gdańskiego Obecnie pracuję w Instytucie Morskim w Gdańsku w Zakładzie Oceanografii Operacyjnej. Mieszkam przy ulicy Leśny Stok, w części Wrzeszcza leżącej w pobliżu cmentarza Srebrzysko. Jestem żonaty, mam dwie córki. Uważam, że Rada Dzielnicy reprezentując interesy mieszkańców powinna promować oddolne inicjatywy. W minionej kadencji Rady zajmowałem się m.in. sprawami bezpieczeństwa (monitoring wizyjny), komunikacji (parkowanie), czystością (śmieci). Interesuję się problemami zagospodarowania przestrzennego, historią Wrzeszcza ochroną jego dziedzictwa kulturowego.

kowalina kadr

Arkadiusz Kowalina

Arkadiusz KOWALINA 46 lat inżynier geodeta, absolwent studiów podyplomowych „Rewitalizacja architektoniczno-urbanistyczna miast” na Politechnice Gdańskiej. Mieszkaniec Jaśkowej Doliny. Zadbam o ład przestrzenny i dziedzictwo historyczne Wrzeszcza. Jestem autorem realizowanego obecnie społecznego projektu parku pn. „Jaśkowy Zakątek”. Moim marzeniem jest odtworzenie stawów i zbiorników wodnych na Potoku Jaśkowym i Królewskim. Popieram bezpłatne udostępnianie obiektów sportowych dzieciom, młodzieży i mieszkańcom. Wyzwania dla mnie to: stworzenie bazy rekreacyjnej wokół Parku Jaśkowej Doliny odtworzenie atrakcyjnych przestrzeni publicznych; kontynuacja autorskiej imprezy Święto Jaśkowej Doliny oraz festynu sportowo rekreacyjnego na Zbiorniku Retencyjnym Słowackiego (smocze łodzie, kajaki). www.facebook.com/kowalinago

Wojciech KULIŃSKI mieszkaniec ul. Sienkiewicza. Tu się urodziłem 65 lat temu, wychowałem i wyedukowałem.
Z wykształcenia jestem dr inż. rybactwa i ochrony środowiska. 25 lat zajmowałem się pracą naukową oraz prowadziłem działalność gospodarczą. Byłem członkiem związku NSZZ „Solidarność” od początku jego powstania a w latach 90-tych jej przewodniczącym w Instytucie PAN. Kandyduję na drugą kadencję Rady Dzielnicy Wrzeszcz Górny gdyż nie jest mi obojętny wygląd mojej dzielnicy i miasta. Przebywając często poza granicami Polski widzę różnice w wyglądzie w porównaniu do innych miast europejskich. Miasto powinno być zadbane i przyjazne zarówno dla mieszkańców jak i przyjezdnych we wszystkich aspektach. Zdaję sobie sprawę, że działalność społeczna wymaga wiele wysiłku do wprowadzenia rzeczy nawet tak oczywistych jak ład i porządek. Rada powinna angażować się w miarę swoich środków w działalność pomocową i charytatywną.

Gabriela ROSZKOWSKA – lat 53 Technik-ekonomista, pedagog, brygadzista. Przewodnicząca Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej. Jestem mieszkanką ul. Lendziona od 2 lat zajmuję się negocjacjami pomiędzy deweloperem, Urzędem Miasta i mieszkańcami w sprawie przełożenia potoku Strzyża pod rozbudowę galerii Bałtyckiej. Nie jest mi obojętny brak porządku i bezpieczeństwa oraz los osób niepełnosprawnych. Moim marzeniem to Wrzeszcz „Dzielnica Kwiatów”, dostępnych placów zabaw, skwerów do integracji mieszkańców. Chciałabym, aby dzieci z niezamożnych rodzin dostały darmowe podręczniki i posiłek w szkole. Popieram projekt „Święta Jaśkowej Doliny”, imprezę sportową „Smocze Łodzie”, „Gdańskie Dni Sąsiada”. Wierzę że wiele można zmienić na lepsze wykazując chęci i zaangażowanie. Razem możemy lepiej i więcej.